Tiskové zprávy a úřední oznámení - 2011

Oznámení o konání řádné valné hromady

PEGAS NONWOVENS SA
Société Anonyme
Sídlo: 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Lucemburk
R.C.S. Lucembursko: B 112.044
Základní kapitál: 11.444.456 EURAkcie s hlasovacím právem: 9.229.400 kusů

POZVÁNKA

pro držitele akcií s identifikačním označením ISIN LU 0275164910a společným kódem 027516491

TÍMTO SE OZNAMUJE, že řádná valná hromada (VH) akcionářů společnosti PEGASNONWOVENS SA (PEGAS) se bude konat v hotelu Hôtel le Royal, 12 Boulevard Royal, L-2449Lucemburk, Lucemburské velkovévodství, ve středu dne 15. června 2011 v 11:00 středoevropskéhočasu (SEČ), za účelem projednání a hlasování ohledně následujících bodů programu jednání:

Program jednání:

 1. Volba orgánů valné hromady.
 2. Prezentace a projednání zprávy auditorů týkající se řádné a konsolidované účetní závěrky zafinanční rok končící dnem 31. prosince 2010 a zprávy představenstva společnosti PEGAS ořádné a konsolidované účetní závěrce za finanční rok končící dnem 31. prosince 2010.
 3. Schválení řádné a konsolidované účetní závěrky za finanční rok končící dnem 31. prosince2010.
 4. Rozdělení hospodářského výsledku za finanční rok končící dnem 31. prosince 2010.
 5. Zproštění členů představenstva a auditorů společnosti PEGAS odpovědnosti za finanční rokkončící dne 31. prosince 2010 a v souvislosti s ním.
 6. Jmenování lucemburského nezávislého auditora („réviseur d’entreprises“), který provedeposouzení řádné a konsolidované účetní závěrky za finanční rok končící ke dni 31. prosince2011.
 7. Schválení pravidel odměňování neexekutivních ředitelů za finanční rok 2011.
 8. Schválení pravidel odměňování výkonných ředitelů za finanční rok 2011.
 9. Udělení zmocnění představenstvu k nabývání vlastních akcií společností PEGAS.
 10. Různé.

Účast a hlasování:

Pokud jde o body 1 až 10 výše uvedeného programu jednání, nevyžaduje se žádné specifickékvorum k platnému usnášení se nebo potvrzení VH, a usnesení se přijímají prostou většinou hlasůakcionářů přítomných nebo zastoupených na VH.

I. Akcionáři vedení v seznamu akcionářů společnosti PEGAS

Všichni akcionáři, kteří jsou vedeni v seznamu akcionářů společnosti PEGAS, se mohou účastnit ahlasovat na VH osobně, prostřednictvím zástupce nebo korespondenčně zasláním příslušnéhoformuláře, který si mohou stáhnout z webových stránek společnosti PEGAS www.pegas.lu nebo www.pegas.cz:

 • Akcionáři, kteří se chtějí zúčastnit VH osobně nebo prostřednictvím zástupce, musí zaslatřádně vyplněný formulář s vyznačením účasti osobně nebo prostřednictvím zástupcedoporučeně poštou na následující adresu: PEGAS NONWOVENS SA, 68-70 boulevard dela Pétrusse, L-2320 Lucemburk, k rukám představenstva, NEBO emailem na emailovouadresu společnosti PEGAS: iro@pegas.cz (přičemž v den konání VH bude předloženoriginál), a to tak, aby ho společnost PEGAS obdržela nejpozději v pátek, dne 10. června 2011 v 17:00 SEČ.
 • Akcionáři, kteří chtějí hlasovat korespondenčně, musí řádně vyplněný formulář prokorespondenční hlasování zaslat na výše uvedenou adresu (pouze doporučeně poštou) tak,aby ho společnost PEGAS obdržela nejpozději v úterý, dne 14. června 2011 v 11:59 SEČ.

II. Akcionáři držící akcie prostřednictvím společnosti Centrální depozitář cenných papírů, a.s.(dříve UNIVYC; dále jen CDCP)

Všichni akcionáři držící své akcie prostřednictvím zúčtovacího a vypořádacího systémuprovozovaného společností CDCP, kteří se chtějí zúčastnit VH, musí instruovat svého finančníhozprostředkovatele (člena CDCP), aby zaregistroval u CDCP jejich jméno a počet hlasů, kteréhodlají vykonávat na VH, a to nejpozději do pátku 10. června 2011 do 10.00 SEČ. Vezměte laskavěna vědomí, že akcionáři, kteří se u CDCP nezaregistrují do uvedeného data, nebudou způsobilízúčastnit se VH. Příslušná žádost o registraci musí být v písemné formě zaslána finančnímzprostředkovatelem na provozní oddělení CDCP na emailovou adresu cdcp@pse.cz. Na základěsplnění podmínky registrace u CDCP se mohou akcionáři zúčastnit VH a hlasovat na ní osobně,prostřednictvím zástupce nebo korespondenčně, a to v souladu s následujícím postupem:

 • Akcionáři, kteří se chtějí zúčastnit VH osobně nebo prostřednictvím zástupce, si musívyžádat u finančního zprostředkovatele držícího akcie na jejich účet formulář označujícíjejich účast buď osobně nebo prostřednictvím zástupce nebo si formulář případně stáhnoutz webových stránek společnosti PEGAS www.pegas.lu nebo www.pegas.cz a zaslat řádněvyplněný a podepsaný formulář doporučeně poštou buď přímo nebo prostřednictvímfinančního zprostředkovatele na následující adresu: PEGAS NONWOVENS SA, 68-70boulevard de la Pétrusse, L-2320 Lucemburk, k rukám představenstva, NEBO emailem naemailovou adresu společnosti PEGAS: iro@pegas.cz (přičemž v den konání VH budepředložen originál), a to tak, aby ho společnost PEGAS obdržela nejpozději v pátek, dne 10.června 2011 do 17:00 SEČ.
 • Akcionáři, kteří chtějí hlasovat korespondenčně, si musí vyžádat u finančníhozprostředkovatele držícího akcie na jejich účet formulář pro korespondenční hlasování nebosi formulář případně stáhnout z webových stránek společnosti PEGAS www.pegas.lu nebo www.pegas.cz a zaslat řádně vyplněný a podepsaný formulář buď přímo neboprostřednictvím finančního zprostředkovatele na výše uvedenou adresu tak, aby byl doručenspolečnosti PEGAS nejpozději do úterý 14. června 2011 do 23.59 SEČ.

III. Akcionáři držící akcie prostřednictvím společnosti Krajowy Depozyt Papierów WartościowychSpółka Akcyjna (NDS)

Všichni akcionáři držící své akcie prostřednictvím zúčtovacího a vypořádacího systému společnostiNDS, kteří se chtějí zúčastnit VH, si musí sjednat s příslušným finančním zprostředkovatelem(členem NDS), který drží akcie na jejich účet, aby vydal potvrzení o úschově (depositorycertificate) za účelem účasti na VH s dobou platnosti do 15. června 2011 (včetně) se specifikacíjejich jména a počtu držených akcií určených k výkonu hlasovacích práv na VH. Řádně vyplněné afinančním zprostředkovatelem podepsané potvrzení o úschově musí být zasláno doporučeně poštoupřímo na následující adresu: PEGAS NONWOVENS SA, 68-70 boulevard de la Pétrusse, L-2320Lucemburk, k rukám představenstva, NEBO emailem na emailovou adresu společnosti PEGAS: iro@pegas.cz (přičemž v den konání VH bude předložen originál), a to tak, aby ho společnostPEGAS obdržela nejpozději v pátek, dne 10. června 2011 do 10:00 SEČ. Vezměte laskavě navědomí, že akcionáři, jejichž potvrzení o úschově nebude doručeno do uvedeného data (doporučeněpoštou nebo e-mailem, přičemž v den konání VH bude předložen originál), nebudou způsobilí sezúčastnit VH.

Pod podmínkou doručení potvrzení o úschově se mohou akcionáři zúčastnit VH a hlasovat na niosobně, prostřednictvím zástupce nebo korespondenčně:

 • Akcionáři, kteří se chtějí zúčastnit VH osobně, prostřednictvím zástupce nebo hlasovatkorespondenčně, si musí formulář označující jejich účast buď osobně nebo prostřednictvímzástupce, nebo formulář pro korespondenční hlasování stáhnout z webových stránekspolečnosti PEGAS www.pegas.lu nebo www.pegas.cz nebo si tyto formuláře bezplatněvyžádat v sídle společnosti PEGAS.
 • Řádně vyplněný a podepsaný formulář s vyznačením jejich účasti osobně neboprostřednictvím zástupce musí být zaslán přímo na výše uvedenou adresu (doporučeněpoštou nebo e-mailem, přičemž v den konání VH bude předložen originál) tak, aby byldoručen společnosti PEGAS nejpozději v pátek 10. června 2011, v 17.00 SEČ.
 • Řádně vyplněný a podepsaný formulář pro korespondenční hlasování musí být zaslán přímona výše uvedenou adresu tak, aby byl doručen společnosti PEGAS nejpozději do úterý14. června 2011 do 23.59 SEČ.

Podle polského zákona ze dne 29. července 2005 o obchodování s finančními instrumenty (Dz. U./2005, č. 183, pol. 1538, v platném znění) (Polský zákon o obchodování) je potvrzení o úschovědokladem oprávnění vykonávat veškerá práva spojená s cennými papíry, kterých se potvrzení oúschově týká, která nejsou nebo nemohou být vykonávána čistě na základě zápisu na majetkovémúčtu, vyjma práva účastnit se valné hromady. Společnost PEGAS však potvrzení o úschověakceptuje jako doklad o vlastnictví akcií pro účely registrace a hlasování na VH, i pokud bylapotvrzení vystavena k jinému účelu.

Různé:

Společnost PEGAS neponese náklady vynaložené akcionáři za účelem registrace a účasti na VH.

Právo každého akcionáře, který se zaregistruje k účasti na valné hromadě, k nakládání s příslušnýmiakciemi, bude zablokováno s účinností od okamžiku registrace (nebo vystavení potvrzení oúschově) na VH až do termínu VH.

Dokumentace pro akcionáře vztahující se k VH (tj. program jednání, výroční zpráva obsahujícíúčetní závěrku za rok 2010, zprávy managementu a auditorů ohledně řádné a konsolidované účetnízávěrky k datu 31. prosince 2010, seznam členů představenstva a seznam auditorů) je dostupná nawebových stránkách společnosti www.pegas.lu nebo www.pegas.cz a v sídle společnosti PEGASv Lucembursku a společnosti PEGAS NONWOVENS Czech s.r.o. v České republice na následujícíchadresách:

 • Lucembursko: PEGAS NONWOVENS SA, 68-70 boulevard de la Pétrusse, L-2320 Lucemburk
 • Česká republika: PEGAS NONWOVENS Czech s.r.o., Přímětická 86, 669 02 Znojmo.

Představenstvo společnosti PEGAS NONWOVENS SA

V Lucemburku dne 29. dubna 2011

Dokumenty v plném znění ke stažení

Dokument Typ Velikost
2011-05-04-Pegas Commercial-2011 AGM - Notice-CZ pdf 200 kB
Datum zvěřejnění: 04. květen 2011

Media Mailing List

* Povinné položky, které musíte vyplnit pro odeslání formuláře.
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23154
tel.: +420 515 262 411
fax: +420 515 262 511
e-mail: info@pfnonwovens.cz
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 51762
Zavřít okno