Tiskové zprávy a úřední oznámení - 2012

Oznámení o konání řádné valné hromady

PEGAS NONWOVENS S.A.
Société Anonyme
Sídlo: 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Lucemburk
R.C.S. Lucembursko: B 112.044

POZVÁNKA

TÍMTO SE OZNAMUJE, že řádná valná hromada (ŘVH) akcionářů společnosti PEGASNONWOVENS S.A. (PEGAS) se bude konat v hotelu Hôtel le Royal, 12 Boulevard Royal, L-2449Lucemburk, Lucemburské velkovévodství, v pátek dne 15. června 2012 v 11:00 hod.středoevropského času (SEČ), za účelem projednání následujících bodů programu jednánía hlasování o nich:

Program jednání:

 1. Volba orgánů valné hromady.
 2. Prezentace a projednání zprávy auditorů týkající se samostatné a konsolidované účetnízávěrky za finanční rok končící dnem 31. prosince 2011 a zprávu představenstva společnosti PEGAS o samostatné a konsolidované účetní závěrce za finanční rok končící dnem31. prosince 2011.
 3. Schválení samostatné a konsolidované účetní závěrky za finanční rok končící dnem 31. prosince 2011.
 4. Rozdělení hospodářského výsledku za finanční rok končící dnem 31. prosince 2011a výplata dividend ve výši 9.690.870 EUR, tj. 1,05 EUR za akcii.
 5. Zproštění členů představenstva a auditorů společnosti PEGAS odpovědnosti za finanční rokkončící dne 31. prosince 2011 a v souvislosti s ním.
 6. Jmenování členů představenstva společnosti PEGAS.
 7. Jmenování lucemburského nezávislého auditora („réviseur d’entreprises“), který provedeposouzení samostatné a konsolidované účetní závěrky za finanční rok končící ke dni 31. prosince 2012.
 8. Schválení pravidel odměňování členů představenstva bez výkonné pravomoci za finančnírok 2012.
 9. Schválení pravidel odměňování členů představenstva s výkonnou pravomocí za finanční rok 2012.
 10. Různé.

Hlasovací práva, usnášeníschopnost a většina:

Základní kapitál společnosti PEGAS tvoří 9.229.400 ks akcií, s nimiž je spojeno hlasovací právo.

S každou akcií je spojen jeden hlas. Z tohoto důvodu je hlasovacích práv celkem 9.229.400.

Pokud jde o body 1 až 10 výše uvedeného programu jednání, nevyžaduje se žádné specifickékvorum k platnému usnášení se nebo potvrzení ŘVH, a usnesení se přijímají prostou většinou hlasůakcionářů přítomných nebo zastoupených na ŘVH.

Korespondenční hlasovací formuláře, které nebyly společnosti PEGAS doručeny před ŘVHv termínu specifikovaném níže, nebo z nichž není patrný pokyn k hlasování nebo zdržení sehlasování, jsou neplatné a proto se při sčítání odevzdaných hlasů nezohlední.

Další informace

I. Právo navrhnout nové body programu jednání a předkládat návrhy usnesení

Jeden nebo několik akcionářů jednotlivě nebo společně představující alespoň 5 % základníhokapitálu společnosti PEGAS mohou požádat o zařazení dodatečných bodů na program jednání ŘVHa předkládat návrhy usnesení ohledně bodů, které jsou nebo mají být zařazeny na program jednánítéto ŘVH.

Tato práva musí být uplatněna písemně a předkládána společnosti PEGAS poštou na tuto adresu:PEGAS NONWOVENS S.A., 68-70 boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, k rukámpředstavenstva, NEBO na tuto e-mailovou adresu společnosti PEGAS: iro@pegas.cz, a to nejménědvacet dva dnů před datem ŘVH, tj. nejpozději 24. května 2012, přičemž upravený program jednánízveřejní společnost PEGAS nejméně patnáct dnů před konáním ŘVH, tj. nejpozději 31. května2012.

Akcionáři, kteří zašlou společnosti PEGAS žádost o zařazení nového bodu na program jednáníŘVH, jsou povinni tuto svou žádost odůvodnit nebo k ní připojit návrh usnesení, které má být naŘVH přijato. V těchto žádostech musí být uvedena poštovní nebo e-mailová adresa, na nížspolečnost PEGAS bude moci odeslat potvrzení o přijetí jejich žádosti ve lhůtě osmačtyřiceti hodinod jejího obdržení.

II. Právo na přístup k dokumentům a informacím týkajícím se ŘVH

Akcionářům jsou (i) na výše uvedené adrese společnosti PEGAS, (ii) na následující adresespolečnosti PEGAS NONWOVENS Czech s.r.o.: PEGAS NONWOVENS Czech s.r.o., Přímětická 86, 669 02Znojmo, Česká republika, a (iii) na webových stránkách společnosti PEGAS, www.pegas.lu nebowww.pegas.cz, k dispozici tyto dokumenty a informace týkající se ŘVH a bodů programu jejíhojednání:

 • tato pozvánka na ŘVH
 • formulář oznámení účasti na ŘVH
 • celkový počet akcií a hlasovacích práv ke dni této pozvánky
 • formulář k zastupování a formulář pro korespondenční hlasování
 • návrhy usnesení ŘVH, včetně odůvodnění; a
 • výroční zpráva společnosti PEGAS za rok 2011, včetně (i) samostatné účetní závěrky za finančnírok končící k 31. prosinci 2011, (ii) konsolidované účetní závěrky za finanční rok končící k31. prosinci 2011, (iii) zprávy představenstva a zprávy auditora, (iv) seznamu členů představenstvaa auditorů, a (v) seznamu suverénních dluhopisů, akcií, dluhopisů a dalších cenných papírůspolečnosti tvořících portfolio společnosti PEGAS.

Akcionáři mohou tyto dokumenty rovněž obdržet v kopii na základě žádosti zaslané poštou neboelektronickou poštou na výše uvedenou adresu společnosti PEGAS.

III. Právo účastnit se ŘVH osobně nebo v zastoupení na základě plné moci nebo prostřednictvímkorespondenčního hlasování

1. Akcionáři vedení v seznamu akcionářů společnosti PEGAS

Všichni akcionáři, kteří jsou vedeni v seznamu akcionářů společnosti PEGAS v pátek, 1. června2012 (Rozhodný den), v 23:59 hod. SEČ, se mohou ŘVH účastnit a hlasovat na ní, pokud svůjúmysl účastnit se ŘVH a hlasovat na ní oznámí společnosti PEGAS zasláním řádně vyplněného apodepsaného formuláře oznámení účasti na ŘVH doporučeně poštou na výše uvedenou adresuspolečnosti PEGAS NEBO prostřednictvím e-mailu na výše uvedenou adresu společnosti PEGAS(a následně doručí originál nejpozději v den konání ŘVH) tak, aby ji společnost PEGAS obdrželanejpozději v Rozhodný den v 23:59 SEČ. Příslušný formulář oznámení účasti na ŘVH jeakcionářům poskytnut k dispozici ke stažení na webových stránkách společnosti PEGAS, nebobude poskytnut na žádost zaslanou na výše uvedenou poštovní nebo e-mailovou adresu.

Za předpokladu splnění výše uvedených podmínek se akcionáři mohou účastnit a hlasovat na ŘVHosobně, prostřednictvím zástupce nebo korespondenčně zasláním příslušného formuláře, který simohou stáhnout z výše uvedených webových stránek společnosti PEGAS, a to takto:

 • Akcionáři, kteří se chtějí zúčastnit ŘVH osobně nebo prostřednictvím zástupce, musí zaslatřádně vyplněný formulář s vyznačením účasti osobně nebo prostřednictvím zástupcedoporučeně poštou na výše uvedenou adresu společnosti PEGAS NEBO na výše uvedenoue-mailovou adresu spol. PEGAS (přičemž nejpozději v den konání ŘVH bude předloženoriginál), a to tak, aby ho společnost PEGAS obdržela nejpozději v pondělí, 11. června2012, v 17:00 hod. SEČ.
 • Akcionáři, kteří chtějí hlasovat korespondenčně, musí řádně vyplněný formulář prokorespondenční hlasování zaslat na výše uvedenou adresu společnosti PEGAS (pouzedoporučeně poštou) tak, aby ho společnost PEGAS obdržela nejpozději ve čtvrtek, dne14. června 2012 v 23:59 hod. SEČ.

2. Akcionáři držící akcie prostřednictvím společnosti Centrální depozitář cenných papírů, a.s. (dříveUNIVYC; dále jen CDCP)

Všichni akcionáři držící své akcie prostřednictvím zúčtovacího a vypořádacího systémuprovozovaného společností CDCP, kteří se chtějí zúčastnit ŘVH, musí:

 • s dostatečným předstihem před Rozhodným dnem instruovat svého finančníhozprostředkovatele, který drží akcie na jejich účet a který je členem CDCP, aby zaregistrovalu CDCP jejich jméno a počet hlasů, které hodlají uplatnit na ŘVH, a to nejpozději doRozhodného dne, do 23:59 hod. SEČ, tak aby byli zapsáni na seznamu akcionářůregistrovaných k účasti na ŘVH připraveným pro tento účel CDCP k Rozhodnému dni k 11:59 SEČ; finanční zprostředkovatelé musí zaslat žádosti o registraci v písemné formě naprovozní oddělení CDCP na emailovou adresu cdcp@pse.cz;
 • oznámit svůj záměr zúčastnit se ŘVH a uplatnit na ní hlasovací práva zasláním řádněvyplněného a podepsaného formuláře oznámení účasti na ŘVH doporučeně poštou na výšeuvedenou poštovní adresu NEBO na výše uvedenou e-mailovou adresu společnosti PEGAS(s následným doručením originálu oznámení nejpozději v den konání ŘVH) tak, aby jispolečnost PEGAS obdržela nejpozději v Rozhodný den v 23:59 SEČ; příslušný formulářoznámení účasti na ŘVH je akcionářům poskytnut k dispozici ke stažení na výše uvedenýchwebových stránkách společnosti PEGAS, nebo bude poskytnut na žádost zaslanou na výšeuvedenou poštovní nebo e-mailovou adresu.

Pouze akcionáři (i) kteří byli CDCP registrováni nejpozději k Rozhodnému dni ve 23:59 SEČ, ajejichž jména a počet hlasů, které na ŘVH uplatní, jsou uvedena v seznamu akcionářůregistrovaných k účasti na ŘVH, který je připraven CDCP k Rozhodnému dni k 23:59 SEČ,a (ii) jejichž formuláře oznámení účasti na ŘVH byly společnosti PEGAS doručeny nejpozdějiv Rozhodný den do 23:59 SEČ (doporučeně poštou nebo e-mailem s následným doručenímoriginálu oznámení nejpozději v den konání ŘVH), jsou oprávněni se zúčastnit ŘVH a uplatňovatzde hlasovací právo. Tito akcionáři se mohou zúčastnit ŘVH a hlasovat na ní osobně,prostřednictvím zástupce nebo korespondenčně, a to v souladu s následujícím postupem:

 • Akcionáři, kteří se chtějí zúčastnit ŘVH osobně nebo v zastoupení, si musí vyžádat ufinančního zprostředkovatele držícího akcie na jejich účet formulář označující jejich účastbuď osobně nebo prostřednictvím zástupce nebo si formulář případně stáhnout z výšeuvedených webových stránek společnosti PEGAS a zaslat řádně vyplněný a podepsanýformulář doporučeně poštou buď přímo nebo prostřednictvím finančního zprostředkovateledržícího akcie na jejich účet na výše uvedenou adresu společnosti PEGAS NEBO na výšeuvedenou e-mailovou adresu společnost PEGAS (přičemž nejpozději v den konání ŘVHbude předložen originál), a to tak, aby ho společnost PEGAS obdržela nejpozději v pondělí,dne 11. června 2012 do 17:00 SEČ;
 • Akcionáři, kteří chtějí hlasovat korespondenčně, si musí vyžádat u finančníhozprostředkovatele držícího akcie na jejich účet formulář pro korespondenční hlasování nebosi formulář případně stáhnout z výše uvedených webových stránek společnosti PEGAS azaslat řádně vyplněný a podepsaný formulář buď přímo nebo prostřednictvím finančníhozprostředkovatele držícího akcie na jejich účet na výše uvedenou adresu tak, aby byldoručen společnosti PEGAS nejpozději do čtvrtka 14. června 2012 do 23:59 hod. SEČ.

Registrací akcionáře CDCP nedochází v době mezi Rozhodným dnem a ŘVH k omezení právaakcionáře akcie prodávat, převádět nebo s nimi jinak nakládat s výjimkou omezení, kterým můžeakcionář podléhat kdykoli jindy.

3. Akcionáři držící akcie prostřednictvím společnosti Krajowy Depozyt Papierów WartościowychSpółka Akcyjna (NDS)

Všichni akcionáři držící své akcie prostřednictvím zúčtovacího a vypořádacího systému společnostiNDS, kteří se chtějí zúčastnit ŘVH, musí

 • s dostatečným předstihem před Rozhodným dnem sjednat s příslušným finančnímzprostředkovatelem, který drží akcie na jejich účtech, aby vydal potvrzení k účasti na valnéhromadě (zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu) nebo příslušnývýpis z jejich účtu cenných papírů (wyciąg z rachunku papierów wartościowych), z něhož bude patrné, že předmětné akcie jsou k Rozhodnému dni vedeny na jejich účtech cennýchpapírů, spolu se jménem majitele účtu a počtem hlasovacích práv, která mají být na ŘVHuplatněna; uvedené potvrzení nebo příslušný výpis budou řádně vyplněné a podepsanéoprávněným zástupcem finančního zprostředkovatele zaslány přímo na výše uvedenouadresu společnosti PEGAS doporučeně poštou NEBO na výše uvedenou e-mailovou adresuspolečnosti PEGAS (přičemž nejpozději v den konání ŘVH bude předložen originál), a totak, aby ho společnost PEGAS obdržela nejpozději v pondělí 11. června 2012 v 17:00 SEČ;A
 • oznámit svůj záměr zúčastnit se ŘVH a uplatnit na ní hlasovací práva zasláním řádněvyplněného a podepsaného formuláře oznámení účasti na ŘVH doporučeně poštou na výšeuvedenou poštovní adresu NEBO na výše uvedenou e-mailovou adresu společnosti PEGAS(s následným doručením originálu oznámení nejpozději v den konání ŘVH) tak, aby jispolečnost PEGAS obdržela nejpozději v Rozhodný den v 23:59 SEČ; příslušný formulářoznámení účasti na ŘVH je akcionářům poskytnut k dispozici ke stažení na výše uvedenýchwebových stránkách společnosti PEGAS, nebo bude poskytnut na žádost zaslanou na výšeuvedenou poštovní nebo e-mailovou adresu.

Pouze akcionáři (i) jejichž příslušná potvrzení nebo výpisy byly doručeny společnosti PEGASnejpozději v pondělí 11. června 2012 v 17:00 SEČ doporučeně poštou NEBO na výše uvedenou emailovouadresu společnosti PEGAS (přičemž nejpozději v den konání ŘVH bude předloženoriginál), a (ii) jejichž formuláře oznámení účasti na ŘVH byly společnosti PEGAS doručenynejpozději v Rozhodný den do 23:59 SEČ (doporučeně poštou nebo e-mailem s následnýmdoručením originálu oznámení nejpozději v den konání ŘVH), jsou oprávněni se zúčastnit ŘVH auplatňovat zde hlasovací právo. Tito akcionáři se mohou zúčastnit ŘVH a hlasovat na ní osobně,prostřednictvím zástupce nebo korespondenčně, a to v souladu s následujícím postupem:

 • Akcionáři, kteří se chtějí zúčastnit ŘVH osobně, prostřednictvím zástupce nebo hlasovatkorespondenčně, si musí formulář označující jejich účast buď osobně nebo prostřednictvímzástupce, nebo formulář pro korespondenční hlasování stáhnout z výše uvedenýchwebových stránek společnosti PEGAS, nebo si tyto formuláře bezplatně vyžádat na výšeuvedené adrese nebo e-mailové adrese společnosti PEGAS.
 • Řádně vyplněný a podepsaný formulář s vyznačením jejich účasti osobně neboprostřednictvím zástupce musí být zaslán přímo na výše uvedenou adresu společnostiPEGAS (doporučeně poštou nebo prostřednictvím e-mailu a následného doručení originálunejpozději v den konání ŘVH) tak, aby byl doručen společnosti PEGAS nejpozdějiv pondělí 11. června 2012, v 17:00 hod. SEČ.
 • Řádně vyplněný a podepsaný formulář pro korespondenční hlasování musí být zaslán přímona výše uvedenou adresu tak, aby byl doručen společnosti PEGAS nejpozději do čtvrtka14. června 2012 do 23:59 hod. SEČ (lze pouze doporučeně poštou).

Uvedené potvrzení nebo výpis, z nichž je patrné, že předmětné akcie jsou k Rozhodnému dnivedeny na účtu cenných papírů daného akcionáře, se nebudou považovat za potvrzení o úschově(świadectwo depozytowe) ve smyslu polského zákona ze dne 29. července 2005 o obchodování sfinančními instrumenty (Dz.-U./ 2005, č. 183, pol. 1538, v platném znění), a tudíž právo akcionářena prodej nebo jakékoli jiné zcizení akcií daného akcionáře od Rozhodného dne do dne konáníŘVH nepodléhá žádnému omezení s výjimkou těch, kterým může akcionáře podléhat kdykoli jindy.

Různé:

Společnost PEGAS neponese náklady vynaložené akcionáři za účelem registrace a účasti na ŘVH.

Představenstvo společnosti PEGAS NONWOVENS S.A.

Dokumenty v plném znění ke stažení

Dokument Typ Velikost
2012-05-11-Pegas-2012 AGM - Convening Notice-CZ pdf 213 kB
Datum zvěřejnění: 11. květen 2012

Media Mailing List

* Povinné položky, které musíte vyplnit pro odeslání formuláře.
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23154
tel.: +420 515 262 411
fax: +420 515 262 511
e-mail: info@pfnonwovens.cz
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 51762
Zavřít okno