Tiskové zprávy a úřední oznámení - 2013

Oznámení o konání řádné valné hromady

PEGAS NONWOVENS S.A.
Société Anonyme
Sídlo: 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Lucemburk
R.C.S. Lucembursko: B 112.044

POZVÁNKA pro držitele akcií s identifikačním označením ISIN LU 0275164910 a společným kódem 027516491

TÍMTO SE OZNAMUJE, že řádná valná hromada (ŘVH) akcionářů společnosti PEGAS NONWOVENS S.A. (PEGAS) se bude konat v hotelu Hôtel le Royal, 12 Boulevard Royal, L-2449 Lucemburk, Lucemburské velkovévodství, v pondělí dne 17. června 2013 v 11:00 hod. středoevropského času (SEČ), za účelem projednání následujících bodů programu jednání a hlasování o nich:

Program jednání

 1. Volba orgánů valné hromady.
 2. Prezentace a projednání zprávy auditorů týkající se samostatné a konsolidované účetní závěrky za finanční rok končící dnem 31. prosince 2012 a zprávy představenstva společnosti PEGAS o samostatné a konsolidované účetní závěrce za finanční rok končící dnem 31. prosince 2012.
 3. Schválení samostatné a konsolidované účetní závěrky za finanční rok končící dnem 31. prosince 2012.
 4. Rozdělení hospodářského výsledku za finanční rok končící dnem 31. prosince 2012 a výplata dividend ve výši 9 690 870 EUR, tj. 1,05 EUR za akcii.
 5. Zproštění členů představenstva a auditorů společnosti PEGAS odpovědnosti za finanční rok končící dne 31. prosince 2012 a v souvislosti s ním.
 6. Jmenování členů představenstva společnosti PEGAS.
 7. Jmenování lucemburského nezávislého auditora („réviseur d’entreprises“), který provede posouzení samostatné a konsolidované účetní závěrky za finanční rok končící ke dni 31. prosince 2013.
 8. Schválení pravidel odměňování členů představenstva bez výkonné pravomoci za finanční rok 2013.
 9. Schválení pravidel odměňování členů představenstva s výkonnou pravomocí za finanční rok 2013.
 10. Různé.

Hlasovací práva, usnášeníschopnost a většina

Základní kapitál společnosti PEGAS tvoří 9 229 400 ks akcií, s nimiž je spojeno hlasovací právo.

S každou akcií je spojen jeden hlas. Z tohoto důvodu je hlasovacích práv celkem 9 229 400.

Pokud jde o body 1 až 10 výše uvedeného programu jednání, nevyžaduje se žádné specifické kvorum k platnému usnášení se nebo potvrzení ŘVH, a usnesení se přijímají prostou většinou hlasů akcionářů přítomných nebo zastoupených na ŘVH.

Korespondenční hlasovací formuláře, které nebyly společnosti PEGAS doručeny před ŘVH v termínu specifikovaném níže, nebo z nichž není patrný pokyn k hlasování nebo zdržení se hlasování, jsou neplatné, a proto se při sčítání odevzdaných hlasů nezohlední.

Další informace

I. Právo navrhnout nové body programu jednání a předkládat návrhy usnesení

Jeden nebo několik akcionářů jednotlivě nebo společně představující alespoň 5 % základníhokapitálu společnosti PEGAS mohou požádat o zařazení dodatečných bodů na program jednání ŘVHa předkládat návrhy usnesení ohledně bodů, které jsou nebo mají být zařazeny na program jednánítéto ŘVH.

Tato práva musí být uplatněna písemně a předkládána společnosti PEGAS poštou na tuto adresu:PEGAS NONWOVENS S.A., 68-70 boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, k rukámpředstavenstva, NEBO na tuto e-mailovou adresu společnosti PEGAS: iro@pegas.cz, a to nejménědvacet dva dnů před datem ŘVH, tj. nejpozději 26. května 2013, přičemž upravený program jednánízveřejní společnost PEGAS nejméně patnáct dnů před konáním ŘVH, tj. nejpozději 2. června 2013.

Akcionáři, kteří zašlou společnosti PEGAS žádost o zařazení nového bodu na program jednáníŘVH, jsou povinni tuto svou žádost odůvodnit nebo k ní připojit návrh usnesení, které má být naŘVH přijato. V těchto žádostech musí být uvedena poštovní nebo e-mailová adresa, na nížspolečnost PEGAS bude moci odeslat potvrzení o přijetí jejich žádosti ve lhůtě osmačtyřiceti hodinod jejího obdržení.

II. Právo na přístup k dokumentům a informacím týkajícím se ŘVH

Akcionářům jsou (i) na výše uvedené adrese společnosti PEGAS, (ii) na následující adrese společnosti PEGAS NONWOVENS Czech s.r.o.: PEGAS NONWOVENS Czech s.r.o., Přímětická 86, 669 02 Znojmo, Česká republika, a (iii) na webových stránkách společnosti PEGAS, www.pegas.lu nebo www.pegas.cz, k dispozici tyto dokumenty a informace týkající se ŘVH a bodů programu jejího jednání:

 • tato pozvánka na ŘVH;
 • formulář oznámení účasti na ŘVH;
 • celkový počet akcií a hlasovacích práv ke dni této pozvánky;
 • formulář k zastupování a formulář pro korespondenční hlasování;
 • návrhy usnesení ŘVH, včetně odůvodnění; a výroční zpráva společnosti PEGAS za rok 2012, včetně (i) samostatné účetní závěrky za finanční rok končící k 31. prosinci 2012, (ii) konsolidované účetní závěrky za finanční rok končící k 31. prosinci 2012, (iii) zprávy představenstva a zprávy auditora, (iv) seznamu členů představenstva a auditorů, a (v) seznamu suverénních dluhopisů, akcií, dluhopisů a dalších cenných papírů společnosti tvořících portfolio společnosti PEGAS.

Akcionáři mohou tyto dokumenty rovněž obdržet v kopii na základě žádosti zaslané poštou neboelektronickou poštou na výše uvedenou adresu společnosti PEGAS.

III. Právo účastnit se ŘVH osobně nebo v zastoupení na základě plné moci nebo prostřednictvím korespondenčního hlasování

Práva akcionáře účastnit se ŘVH a vykonávat hlasovací právo ke svým akciím budou určena vzhledem k akciím drženým akcionářem v pondělí 3. června 2013 v 23:59 SEČ (Rozhodný den).

1. Akcionáři držící akcie prostřednictvím společnosti Euroclear Bank S.A./N.V., provozovatelesystému Euroclear (dále jen Euroclear) nebo společnosti Clearstream Banking, société anonyme(dále jen Clearstream) přímo jako účastníci takových systémů

Všichni akcionáři držící své akcie prostřednictvím zúčtovacího a vypořádacího systémuprovozovaného spol. Euroclear a/nebo Clearstream, kteří se chtějí zúčastnit ŘVH, musí:

 • s dostatečným předstihem před Rozhodným dnem sjednat se spol. Euroclear, resp.Clearstream, aby vydala potvrzení nebo příslušný výpis z jejich účtu cenných papírů,z něhož bude patrné, že předmětné akcie jsou k Rozhodnému dni vedeny na jejich účtechcenných papírů, spolu se jménem majitele účtu a počtem držených akcií; uvedené potvrzenínebo příslušný výpis budou řádně vyplněné a podepsané společností Euroclear, resp.Clearstream zaslány doporučeně poštou přímo na výše uvedenou poštovní adresuspolečnosti PEGAS NEBO na výše uvedenou e-mailovou adresu společnosti PEGAS(s následným doručením originálu nejpozději v den konání ŘVH) tak, aby je společnostPEGAS obdržela nejpozději ve čtvrtek 13. června 2013 v 17:00 SEČ; A
 • oznámit svůj záměr zúčastnit se ŘVH a uplatnit na ní hlasovací práva zasláním řádněvyplněného a podepsaného formuláře oznámení účasti na ŘVH doporučeně poštou na výšeuvedenou poštovní adresu společnosti PEGAS NEBO na výše uvedenou e-mailovou adresuspolečnosti PEGAS (s následným doručením originálu oznámení nejpozději v den konáníŘVH) tak, aby jej společnost PEGAS obdržela nejpozději v Rozhodný den ve 23:59 SEČ;příslušný formulář oznámení účasti na ŘVH si akcionáři mohou stáhnout z výše uvedenýchwebových stránek společnosti PEGAS, nebo si jej mohou bezplatně vyžádat na výšeuvedené adrese nebo e-mailové adrese společnosti PEGAS.

Pouze akcionáři, jejichž příslušná potvrzení nebo výpisy byly doručeny společnosti PEGASnejpozději ve čtvrtek 13. června 2013 v 17:00 SEČ (doporučeně poštou nebo na výše uvedenoue-mailovou adresu, přičemž nejpozději v den konání ŘVH bude předložen originál), jsou oprávněnise zúčastnit ŘVH a uplatňovat zde hlasovací právo.

Tito akcionáři se mohou zúčastnit ŘVH a hlasovat na ní osobně, prostřednictvím zástupce nebokorespondenčně:

 • Akcionáři, kteří se chtějí zúčastnit ŘVH osobně, prostřednictvím zástupce nebo hlasovat korespondenčně, si musí formulář označující jejich účast buď osobně nebo prostřednictvím zástupce, nebo formulář pro korespondenční hlasování stáhnout z výše uvedených webových stránek společnosti PEGAS, nebo si tyto formuláře bezplatně vyžádat na výše uvedené adrese nebo e-mailové adrese společnosti PEGAS.
 • Řádně vyplněný a podepsaný formulář s vyznačením jejich účasti osobně nebo prostřednictvím zástupce musí být zaslán přímo na výše uvedenou adresu společnosti PEGAS (doporučeně poštou nebo prostřednictvím e-mailu a následného doručení originálu nejpozději v den konání ŘVH) tak, aby byl doručen společnosti PEGAS nejpozději ve čtvrtek 13. června 2013, v 17:00 hod. SEČ.
 • Řádně vyplněný a podepsaný formulář pro korespondenční hlasování musí být zaslán přímo na výše uvedenou adresu tak, aby byl doručen společnosti PEGAS nejpozději do neděle 16. června 2013 do 23:59 hod. SEČ (lze pouze doporučeně poštou).

2. Akcionáři držící akcie prostřednictvím společnosti Centrální depozitář cenných papírů, a.s.(dříve UNIVYC; dále jen CDCP)

Všichni akcionáři držící své akcie prostřednictvím zúčtovacího a vypořádacího systémuprovozovaného společností CDCP, kteří se chtějí zúčastnit ŘVH, musí:

 • s dostatečným předstihem před Rozhodným dnem instruovat svého finančního zprostředkovatele, který drží akcie na jejich účet a který je členem CDCP, aby zaregistroval u CDCP jejich jméno a počet hlasů, které hodlají uplatnit na ŘVH, a to nejpozději do Rozhodného dne, do 23:59 hod. SEČ, aby byli zapsáni na seznamu akcionářů registrovaných k účasti na ŘVH připraveným pro tento účel CDCP k Rozhodnému dni ke 23:59 SEČ; finanční zprostředkovatelé musí zaslat žádosti o registraci v písemné formě na provozní oddělení CDCP na emailovou adresu cdcp@pse.cz; A
 • oznámit svůj záměr zúčastnit se ŘVH a uplatnit na ní hlasovací práva zasláním řádně
  vyplněného a podepsaného formuláře oznámení účasti na ŘVH doporučeně poštou na výše
  uvedenou poštovní adresu NEBO na výše uvedenou e-mailovou adresu společnosti PEGAS
  (s následným doručením originálu oznámení nejpozději v den konání ŘVH) tak, aby ji
  společnost PEGAS obdržela nejpozději v Rozhodný den v 23:59 SEČ; příslušný formulář
  oznámení účasti na ŘVH si akcionáři mohou stáhnout z výše uvedených webových stránek
  společnosti PEGAS, nebo si jej mohou bezplatně vyžádat na výše uvedené adrese nebo e-mailové adrese společnosti PEGAS.

Pouze akcionáři, kteří byli CDCP registrováni nejpozději k Rozhodnému dni ve 23:59 SEČ, ajejichž jména a počet hlasů, které na ŘVH uplatní, jsou uvedena v seznamu akcionářůregistrovaných k účasti na ŘVH, který je připraven CDCP k Rozhodnému dni ke 23:59 SEČ, jsouoprávněni se zúčastnit ŘVH a uplatňovat zde hlasovací právo.

Tito akcionáři se mohou zúčastnit ŘVH a hlasovat na ní osobně, prostřednictvím zástupce nebokorespondenčně, a to v souladu s následujícím postupem:

 • Akcionáři, kteří se chtějí zúčastnit ŘVH osobně nebo v zastoupení, si musí vyžádat u finančního zprostředkovatele držícího akcie na jejich účet formulář označující jejich účast buď osobně nebo prostřednictvím zástupce nebo si formulář případně stáhnout z výše uvedených webových stránek společnosti PEGAS a zaslat řádně vyplněný a podepsaný formulář doporučeně poštou buď přímo nebo prostřednictvím finančního zprostředkovatele držícího akcie na jejich účet na výše uvedenou adresu společnosti PEGAS NEBO na výše uvedenou e-mailovou adresu společnosti PEGAS (přičemž nejpozději v den konání ŘVH bude předložen originál), a to tak, aby ho společnost PEGAS obdržela nejpozději ve čtvrtek, dne 13. června 2013 do 17:00 SEČ;
 • Akcionáři, kteří chtějí hlasovat korespondenčně, si musí vyžádat u finančního zprostředkovatele držícího akcie na jejich účet formulář pro korespondenční hlasování nebo si formulář případně stáhnout z výše uvedených webových stránek společnosti PEGAS a zaslat řádně vyplněný a podepsaný formulář buď přímo, nebo prostřednictvím finančního zprostředkovatele držícího akcie na jejich účet na výše uvedenou adresu společnosti PEGAS (pouze doporučeně poštou) tak, aby byl doručen společnosti PEGAS nejpozději v neděli 16. června 2013 do 23:59 hod. SEČ.

Registrací akcionáře CDCP nedochází v době mezi Rozhodným dnem a ŘVH k omezení právaakcionáře akcie prodávat, převádět nebo s nimi jinak nakládat s výjimkou omezení, kterým můžeakcionář podléhat kdykoli jindy.

3. Akcionáři držící akcie prostřednictvím společnosti Krajowy Depozyt Papierów WartościowychSpółka Akcyjna (NDS)

Všichni akcionáři držící své akcie prostřednictvím zúčtovacího a vypořádacího systému společnostiNDS, kteří se chtějí zúčastnit ŘVH, musí

 • s dostatečným předstihem před Rozhodným dnem sjednat s příslušným finančnímzprostředkovatelem, který vede jejich účet cenných papírů, nebo s majitelem sběrného účtu(rachunek zbiorczy), na kterém jsou registrovány jejich akcie, aby vydal potvrzení k účastina valné hromadě (zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu) nebopříslušný výpis z jejich účtu cenných papírů (wyciąg z rachunku papierów wartościowych),z něhož bude patrné, že předmětné akcie jsou k Rozhodnému dni vedeny na příslušném účtucenných papírů nebo na sběrném účtu, spolu se jménem majitele účtu nebo jménem osoby,v jejíž prospěch jsou akcie vedeny na sběrném účtu, a počtem hlasovacích práv, která majíbýt na ŘVH uplatněna; uvedené potvrzení nebo příslušný výpis budou řádně vyplněné apodepsané oprávněným zástupcem finančního zprostředkovatele zaslány přímo na výšeuvedenou adresu společnosti PEGAS doporučeně poštou NEBO na výše uvedenou emailovouadresu společnosti PEGAS (přičemž nejpozději v den konání ŘVH budepředložen originál), a to tak, aby ho společnost PEGAS obdržela nejpozději ve čtvrtek13. června 2013 v 17:00 SEČ; A
 • oznámit svůj záměr zúčastnit se ŘVH a uplatnit na ní hlasovací práva zasláním řádně vyplněného a podepsaného formuláře oznámení účasti na ŘVH doporučeně poštou na výše uvedenou poštovní adresu společnosti PEGAS NEBO na výše uvedenou e-mailovou adresu společnosti PEGAS (s následným doručením originálu oznámení nejpozději v den konání ŘVH) tak, aby ji společnost PEGAS obdržela nejpozději v Rozhodný den (tj. v pondělí 3. června 2013) ve 23:59 SEČ; příslušný formulář oznámení účasti na ŘVH je akcionářům poskytnut k dispozici ke stažení na výše uvedených webových stránkách společnosti PEGAS, nebo bude poskytnut na žádost zaslanou na výše uvedenou poštovní nebo e-mailovou adresu společnosti PEGAS.

Pouze akcionáři, jejichž příslušná potvrzení nebo výpisy byly doručeny společnosti PEGASnejpozději ve čtvrtek 13. června 2013 v 17:00 SEČ (doporučeně poštou nebo na výše uvedenoue-mailovou adresu, přičemž nejpozději v den konání ŘVH bude předložen originál), jsou oprávněnise zúčastnit ŘVH a uplatňovat zde hlasovací právo.

Tito akcionáři se mohou zúčastnit ŘVH a hlasovat na ní osobně, prostřednictvím zástupce nebokorespondenčně:

 • Akcionáři, kteří se chtějí zúčastnit ŘVH osobně, prostřednictvím zástupce nebo hlasovatkorespondenčně, si musí formulář označující jejich účast buď osobně nebo prostřednictvímzástupce, nebo formulář pro korespondenční hlasování stáhnout z výše uvedenýchwebových stránek společnosti PEGAS, nebo si tyto formuláře bezplatně vyžádat na výšeuvedené adrese nebo e-mailové adrese společnosti PEGAS.
 • Řádně vyplněný a podepsaný formulář s vyznačením jejich účasti osobně neboprostřednictvím zástupce musí být zaslán přímo na výše uvedenou adresu společnostiPEGAS (doporučeně poštou nebo prostřednictvím e-mailu a následného doručení originálunejpozději v den konání ŘVH) tak, aby byl doručen společnosti PEGAS nejpozději večtvrtek 13. června 2013, v 17:00 hod. SEČ.
 • Řádně vyplněný a podepsaný formulář pro korespondenční hlasování musí být zaslán přímona výše uvedenou adresu tak, aby byl doručen společnosti PEGAS nejpozději do neděle16. června 2013 do 23:59 hod. SEČ (lze pouze doporučeně poštou).

Uvedené potvrzení nebo výpis, z nichž je patrné, že předmětné akcie jsou k Rozhodnému dnivedeny na účtu cenných papírů daného akcionáře, se nebudou považovat za potvrzení o úschově(świadectwo depozytowe) ve smyslu polského zákona ze dne 29. července 2005 o obchodovánís finančními instrumenty (Dz.-U./ 2005, č. 183, pol. 1538, v platném znění), a tudíž právo akcionářena prodej nebo jakékoli jiné zcizení akcií daného akcionáře od Rozhodného dne do dne konáníŘVH nepodléhá žádnému omezení s výjimkou těch, kterým může akcionáře podléhat kdykoli jindy.

Různé

Společnost PEGAS neponese náklady vynaložené akcionáři za účelem registrace a účasti na ŘVH.

Představenstvo společnosti PEGAS NONWOVENS S.A.
V Lucemburku 15. května 2013

Dokumenty v plném znění ke stažení

Dokument Typ Velikost
2013-05-16-Pegas-2013-AGM-Convening-Notice-CZ pdf 222 kB
Datum zvěřejnění: 11. květen 2013

Media Mailing List

* Povinné položky, které musíte vyplnit pro odeslání formuláře.
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23154
tel.: +420 515 262 411
fax: +420 515 262 511
e-mail: info@pfnonwovens.cz
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 51762
Zavřít okno