Valná hromada - 2009

PEGAS NONWOVENS SA
Société Anonyme
Sídlo: 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Lucemburk
R.C.S. Lucembursko: B 112.044
Základní kapitál: 11.444.456 EUR
Akcie s hlasovacím právem: 9.229.400

O Z N Á M E N Í

držitelům akcií s identifikačním označením ISIN LU 0275164910 a společným kódem 027516491

TÍMTO SE OZNAMUJE, že řádná valná hromada (VH) akcionářů společnosti PEGAS NONWOVENS SA (PEGAS) se bude konat v hotelu Hôtel le Royal, 12 Boulevard Royal, L-2449 Lucemburk, Lucemburské velkovévodství v pondělí 15. června 2009 v 11.00 středoevropského času (SEČ), za účelem projednání a hlasování ohledně následujících bodů programu jednání:

Program jednání

 1. Volba orgánů valné hromady.
 2. Představení a projednání zprávy auditorů týkající se řádné a konsolidované účetní závěrky za finanční rok končící dnem 31. prosince 2008 a zprávy představenstva společnosti PEGAS o řádné a konsolidované účetní závěrce za finanční rok končící dnem 31. prosince 2008.
 3. Schválení řádné a konsolidované účetní závěrky za finanční rok končící dnem 31. prosince 2008.
 4. Rozdělení hospodářského výsledku za finanční rok končící dnem 31. prosince 2008.
 5. Zproštění členů představenstva a auditorů společnosti PEGAS odpovědnosti za a v souvislosti s finančním rokem končícím dnem 31. prosince 2008.
 6. Jmenování lucemburského nezávislého auditora („réviseur d’entreprises“), který provede revizi řádné a konsolidované účetní závěrky za finanční rok končící ke dni 31. prosince 2009.
 7. Ratifikace rozhodnutí představenstva o kooptaci pana Bernharda Lipinskiho, bytem Steinertsweg 44b, PSČ 64753, Brombachtal, Německo, a pana Davida Ringa, bytem Cedar House, Kenfield, Winchester, PSČ S022 EX, Velká Británie do funkcí neexekutivních ředitelů společnosti, oba pro období končící dnem 30. listopadu 2010.
 8. Schválení pravidel odměňování neexekutivních ředitelů za finanční rok 2009.
 9. Schválení pravidel odměňování exekutivních ředitelů za finanční rok 2009.
 10. Schválení celkového bonusu vyplaceného exekutivním ředitelům za finanční rok 2008 v souladu s plánem bonusů přijatým řádnou valnou hromadou akcionářů, která se konala v roce 2008.
 11. Různé.

Účast a hlasování

Pokud jde o body 1 až 11 výše uvedeného programu jednání, nevyžaduje se žádné specifické kvorum k platnému usnášení se nebo potvrzení VH a usnesení se přijímají prostou většinou hlasů akcionářů přítomných nebo zastoupených na VH.

I. Akcionáři vedení v seznamu akcionářů společnosti PEGAS

Všichni akcionáři, kteří jsou vedeni v seznamu akcionářů společnosti PEGAS, se mohou zúčastnit a hlasovat na VH osobně, prostřednictvím zástupce nebo korespondenčně zasláním příslušného formuláře, který si mohou stáhnout z webových stránek společnosti PEGAS www.pegas.lu nebo www.pegas.cz:

 • Akcionáři, kteří se chtějí zúčastnit VH osobně nebo prostřednictvím zástupce, musí zaslat řádně vyplněný formulář s označením jejich účasti osobně nebo prostřednictvím zástupce na následující adresu: PEGAS NONWOVENS SA, 68-70 boulevard de la Pétrusse, L-2320 Lucemburk, k rukám představenstva, a to tak, aby byl doručen nejpozději v pátek 12. června 2009, v 17.00 SEČ.
 • Akcionáři, kteří chtějí hlasovat korespondenčně, musí řádně vyplněný formulář pro korespondenční hlasování zaslat na výše uvedenou adresu tak, aby byl doručen nejpozději v neděli 14. června 2009, ve 23.59 SEČ.

II. Akcionáři držící akcie prostřednictvím společnosti UNIVYC, a.s. (Univyc)

Všichni akcionáři držící své akcie prostřednictvím zúčtovacího a vypořádacího systému provozovaného společností Univyc, kteří se chtějí zúčastnit VH, musí instruovat svého finančního zprostředkovatele (člena Univyc), aby zaregistroval u Univyc jejich jméno a počet hlasů, které hodlají vykonávat na VH, a to nejpozději v pátek 12. června 2009, do 10.00 SEČ. Prosím, vezměte na vědomí, že akcionáři, kteří se u Univyc nezaregistrují do uvedeného data, nebudou způsobilí zúčastnit se VH. Příslušná žádost o registraci musí být v písemné formě zaslána finančním zprostředkovatelem na provozní oddělení Univyc na emailovou adresu univyc@pse.cz. Na základě splnění podmínky registrace u Univyc se mohou akcionáři zúčastnit VH a hlasovat na ni osobně, prostřednictvím zástupce nebo korespondenčně, a to v souladu s následujícím postupem:

 • Akcionáři, kteří se chtějí zúčastnit VH osobně nebo prostřednictvím zástupce, si musí vyžádat u finančního zprostředkovatele držícího akcie na jejich účet formulář označující jejich účast buď osobně nebo prostřednictvím zástupce nebo si formulář eventuálně stáhnout z webových stránek společnosti PEGAS www.pegas.lu nebo www.pegas.cz a zaslat řádně vyplněný a podepsaný formulář buď přímo nebo prostřednictvím finančního zprostředkovatele na následující adresu: PEGAS NONWOVENS SA, 68-70 boulevard de la Pétrusse, L-2320 Lucemburk, k rukám představenstva, a to tak, aby byl doručen společnosti PEGAS nejpozději v pátek 12. června 2009, v 17.00 SEČ.
 • Akcionáři, kteří chtějí hlasovat korespondenčně, si musí vyžádat u finančního zprostředkovatele držícího akcie na jejich účet formulář pro korespondenční hlasování nebo si formulář eventuálně stáhnout z webových stránek společnosti PEGAS www.pegas.lu nebo www.pegas.cz a zaslat řádně vyplněný a podepsaný formulář buď přímo nebo prostřednictvím finančního zprostředkovatele na výše uvedenou adresu tak, aby byl doručen společnosti PEGAS nejpozději v neděli 14. června 2009, ve 23.59 SEČ.

III. Akcionáři držící akcie prostřednictvím společnosti Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (NDS)

Všichni akcionáři držící své akcie prostřednictvím zúčtovacího a vypořádacího systému společnosti NDS, kteří se chtějí zúčastnit VH, si musí sjednat s příslušným finančním zprostředkovatelem, který drží akcie na jejich účet, aby vydal potvrzení o úschově (depository certificate) za účelem účasti na VH s dobou platnosti do 15. června 2009 (včetně). Řádně vyplněné a finančním zprostředkovatelem podepsané potvrzení o úschově musí být zasláno přímo na následující adresu: PEGAS NONWOVENS SA, 68-70 boulevard de la Pétrusse, L-2320 Lucemburk, k rukám představenstva, a to tak, aby bylo doručeno nejpozději v pátek 12. června 2009, do 10.00 SEČ. Prosím, vezměte na vědomí, že akcionáři, jejichž potvrzení o úschově nebude doručeno do uvedeného data, nebudou způsobilí se zúčastnit VH. Pod podmínkou doručení potvrzení o úschově se mohou akcionáři zúčastnit VH a hlasovat na ni osobně, prostřednictvím zástupce nebo korespondenčně:

 • Akcionáři, kteří se chtějí zúčastnit VH osobně, prostřednictvím zástupce nebo hlasovat korespondenčně, si musí formulář označující jejich účast buď osobně nebo prostřednictvím zástupce, nebo formulář pro korespondenční hlasování stáhnout z webových stránek společnosti PEGAS www.pegas.lu nebo www.pegas.cz nebo si tyto formuláře bezplatně vyžádat v sídle společnosti PEGAS.
 • Řádně vyplněný a podepsaný formulář s označením jejich účasti osobně nebo prostřednictvím zástupce musí být zaslán přímo na výše uvedenou adresu tak, aby byl doručen společnosti PEGAS nejpozději v pátek 12. června 2009, v 17.00 SEČ.
 • Řádně vyplněný a podepsaný formulář pro korespondenční hlasování musí být zaslán přímo na výše uvedenou adresu tak, aby byl doručen společnosti PEGAS nejpozději v neděli 14. června 2009, ve 23.59 SEČ.

Společnost Pegas neponese náklady vynaložené akcionáři za účelem registrace a účasti na VH.

Různé

Dokumentace pro akcionáře vztahující se k VH (tj. program jednání, výroční zpráva obsahující účetní závěrku za rok 2008, zprávy managementu a auditorů ohledně řádné a konsolidované účetní závěrky k datu 31. prosince 2008, seznam členů představenstva a seznam auditorů) je dostupná na webových stránkách společnosti www.pegas.lu nebo www.pegas.cz a v sídle společnosti PEGAS v Lucembursku a společnosti PEGAS NONWOVENS Czech s.r.o. v České republice na následujících adresách:

 • Lucembursko: PEGAS NONWOVENS SA, 68-70 boulevard de la Pétrusse, L-2320 Lucemburk
 • Česká republika: PEGAS NONWOVENS Czech s.r.o., Přímětická 86, 669 02 Znojmo.

Představenstvo společnosti PEGAS NONWOVENS SAd

V Lucemburku dne 11. května 2009

Dokumenty v plném znění ke stažení

Dokument Typ Velikost
2009-05-15-AGM-notice-CZ-m pdf 141 kB
Datum zvěřejnění: 15. květen 2009
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23154
tel.: +420 515 262 411
fax: +420 515 262 511
e-mail: info@pfnonwovens.cz
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 51762
Zavřít okno