Valná hromada - 2012

PEGAS NONWOVENS SA
Société Anonyme
Sídlo: 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Lucemburk

R.C.S. Lucembursko: B 112.044

POZVÁNKA

pro držitele akcií s identifikačním označením ISIN LU 0275164910 a společným kódem 027516491

TÍMTO SE OZNAMUJE, že řádná valná hromada (ŘVH) akcionářů společnosti PEGAS NONWOVENS S.A. (PEGAS) se bude konat v hotelu Hôtel le Royal, 12 Boulevard Royal, L-2449 Lucemburk, Lucemburské velkovévodství, v pátek dne 15. června 2012 v 11:00 hod. středoevropského času (SEČ), za účelem projednání následujících bodů programu jednání a hlasování o nich:

Program jednání

 1. Volba orgánů valné hromady.
 2. Prezentace a projednání zprávy auditorů týkající se samostatné a konsolidované účetní závěrky za finanční rok končící dnem 31. prosince 2011 a zprávu představenstva společnosti PEGAS o samostatné a konsolidované účetní závěrce za finanční rok končící dnem 31. prosince 2011.
 3. Schválení řádné a konsolidované účetní závěrky za finanční rok končící dnem 31. prosince 2011.
 4. Rozdělení hospodářského výsledku za finanční rok končící dnem 31. prosince 2011 a výplata dividend ve výši 9.690.870 EUR, tj. 1,05 EUR za akcii.
 5. Zproštění členů představenstva a auditorů společnosti PEGAS odpovědnosti za finanční rok končící dne 31. prosince 2011 a v souvislosti s ním.
 6. Jmenování členů představenstva společnosti PEGAS.
 7. Jmenování lucemburského nezávislého auditora („réviseur d’entreprises“), který provede posouzení samostatné a konsolidované účetní závěrky za finanční rok končící ke dni 31. prosince 2012.
 8. Schválení pravidel odměňování členů představenstva bez výkonné pravomoci za finanční rok 2012.
 9. Schválení pravidel odměňování členů představenstva s výkonnou pravomocí za finanční rok 2012..
 10. Různé.

Hlasovací práva, usnášeníschopnost a většina

 • Základní kapitál společnosti PEGAS tvoří 9.229.400 ks akcií, s nimiž je spojeno hlasovací právo.
 • S každou akcií je spojen jeden hlas. Z tohoto důvodu je hlasovacích práv celkem 9.229.400.
 • Pokud jde o body 1 až 10 výše uvedeného programu jednání, nevyžaduje se žádné specifické kvorum k platnému usnášení se nebo potvrzení ŘVH, a usnesení se přijímají prostou většinou hlasů akcionářů přítomných nebo zastoupených na ŘVH.
 • Korespondenční hlasovací formuláře, které nebyly společnosti PEGAS doručeny před ŘVH v termínu specifikovaném níže, nebo z nichž není patrný pokyn k hlasování nebo zdržení se hlasování, jsou neplatné a proto se při sčítání odevzdaných hlasů nezohlední.

Další informace

I. Právo navrhnout nové body programu jednání a předkládat návrhy usnesení

Jeden nebo několik akcionářů jednotlivě nebo společně představující alespoň 5 % základního kapitálu společnosti PEGAS mohou požádat o zařazení dodatečných bodů na program jednání ŘVH a předkládat návrhy usnesení ohledně bodů, které jsou nebo mají být zařazeny na program jednání této ŘVH.

Tato práva musí být uplatněna písemně a předkládána společnosti PEGAS poštou na tuto adresu: PEGAS NONWOVENS S.A., 68-70 boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, k rukám představenstva, NEBO na tuto e-mailovou adresu společnosti PEGAS: iro@pegas.cz, a to nejméně dvacet dva dnů před datem ŘVH, tj. nejpozději 24. května 2012, přičemž upravený program jednání zveřejní společnost PEGAS nejméně patnáct dnů před konáním ŘVH, tj. nejpozději 31. května 2012.

Akcionáři, kteří zašlou společnosti PEGAS žádost o zařazení nového bodu na program jednání ŘVH, jsou povinni tuto svou žádost odůvodnit nebo k ní připojit návrh usnesení, které má být na ŘVH přijato. V těchto žádostech musí být uvedena poštovní nebo e-mailová adresa, na níž společnost PEGAS bude moci odeslat potvrzení o přijetí jejich žádosti ve lhůtě osmačtyřiceti hodin od jejího obdržení.

II. Právo na přístup k dokumentům a informacím týkajícím se ŘVH

Akcionářům jsou (i) na výše uvedené adrese společnosti PEGAS, (ii) na následující adrese společnosti PEGAS NONWOVENS Czech s.r.o.: PEGAS NONWOVENS s.r.o., Přímětická 86, 669 02 Znojmo, Česká republika, a (iii) na webových stránkách společnosti PEGAS, www.pegas.lu nebo www.pegas.cz, k dispozici tyto dokumenty a informace týkající se ŘVH a bodů programu jejího jednání:

 • Tato pozvánka na ŘVH;
 • Formulář oznámení účasti na ŘVH;
 • Celkový počet akcií a hlasovacích práv ke dni této pozvánky;
 • Formulář k zastupování a formulář pro korespondenční hlasování;
 • Návrhy usnesení ŘVH, včetně odůvodnění; a
 • Výroční zpráva společnosti PEGAS za rok 2011, včetně (i) samostatné účetní závěrky za finanční rok končící k 31. prosinci 2011, (ii) konsolidované účetní závěrky za finanční rok končící k 31. prosinci 2011, (iii) zprávy představenstva a zprávy auditora, (iv) seznamu členů představenstva a auditorů, a (v) seznamu suverénních dluhopisů, akcií, dluhopisů a dalších cenných papírů společnosti tvořících portfolio společnosti PEGAS.

Akcionáři mohou tyto dokumenty rovněž obdržet v kopii na základě žádosti zaslané poštou nebo elektronickou poštou na výše uvedenou adresu společnosti PEGAS. Akcionáři vedení v seznamu akcionářů společnosti PEGAS

III. Právo účastnit se ŘVH osobně nebo v zastoupení na základě plné moci nebo prostřednictvím korespondenčního hlasování 

1. Akcionáři vedení v seznamu akcionářů společnosti PEGAS

Všichni akcionáři, kteří jsou vedeni v seznamu akcionářů společnosti PEGAS v pátek, 1. června 2012 (Rozhodný den), v 23:59 hod. SEČ, se mohou ŘVH účastnit a hlasovat na ní, pokud svůj úmysl účastnit se ŘVH a hlasovat na ní oznámí společnosti PEGAS zasláním řádně vyplněného a podepsaného formuláře oznámení účasti na ŘVH doporučeně poštou na výše uvedenou adresu společnosti PEGAS NEBO prostřednictvím e-mailu na výše uvedenou adresu společnosti PEGAS (a následně doručí originál nejpozději v den konání ŘVH) tak, aby ji společnost PEGAS obdržela nejpozději v Rozhodný den v 23:59 SEČ. Příslušný formulář oznámení účasti na ŘVH je akcionářům poskytnut k dispozici ke stažení na webových stránkách společnosti PEGAS, nebo bude poskytnut na žádost zaslanou na výše uvedenou poštovní nebo e-mailovou adresu.

Za předpokladu splnění výše uvedených podmínek se akcionáři mohou účastnit a hlasovat na ŘVH osobně, prostřednictvím zástupce nebo korespondenčně zasláním příslušného formuláře, který si mohou stáhnout z výše uvedených webových stránek společnosti PEGAS, a to takto

 • Akcionáři, kteří se chtějí zúčastnit ŘVH osobně nebo prostřednictvím zástupce, musí zaslat řádně vyplněný formulář s vyznačením účasti osobně nebo prostřednictvím zástupce doporučeně poštou na výše uvedenou adresu společnosti PEGAS NEBO na výše uvedenou e-mailovou adresu spol. PEGAS (přičemž nejpozději v den konání ŘVH bude předložen originál), a to tak, aby ho společnost PEGAS obdržela nejpozději v pondělí, 11. června 2012, v 17:00 hod. SEČ.
 • Akcionáři, kteří chtějí hlasovat korespondenčně, musí řádně vyplněný formulář pro korespondenční hlasování zaslat na výše uvedenou adresu společnosti PEGAS (pouze doporučeně poštou) tak, aby ho společnost PEGAS obdržela nejpozději ve čtvrtek, dne 14. června 2012 v 23:59 hod. SEČ

2. Akcionáři držící akcie prostřednictvím společnosti Centrální depozitář cenných papírů, a.s. (dříve UNIVYC; dále jen CDCP)

Všichni akcionáři držící své akcie prostřednictvím zúčtovacího a vypořádacího systému provozovaného společností CDCP, kteří se chtějí zúčastnit ŘVH, musí:

 • S dostatečným předstihem před Rozhodným dnem instruovat svého finančního zprostředkovatele, který drží akcie na jejich účet a který je členem CDCP, aby zaregistroval u CDCP jejich jméno a počet hlasů, které hodlají uplatnit na ŘVH, a to nejpozději do Rozhodného dne, do 23:59 hod. SEČ, tak aby byli zapsáni na seznamu akcionářů registrovaných k účasti na ŘVH připraveným pro tento účel CDCP k Rozhodnému dni k 11:59 SEČ; finanční zprostředkovatelé musí zaslat žádosti o registraci v písemné formě na provozní oddělení CDCP na emailovou adresu cdcp@pse.cz
 • Oznámit svůj záměr zúčastnit se ŘVH a uplatnit na ní hlasovací práva zasláním řádně vyplněného a podepsaného formuláře oznámení účasti na ŘVH doporučeně poštou na výše uvedenou poštovní adresu NEBO na výše uvedenou e-mailovou adresu společnosti PEGAS (s následným doručením originálu oznámení nejpozději v den konání ŘVH) tak, aby ji společnost PEGAS obdržela nejpozději v Rozhodný den v 23:59 SEČ; příslušný formulář oznámení účasti na ŘVH je akcionářům poskytnut k dispozici ke stažení na výše uvedených webových stránkách společnosti PEGAS, nebo bude poskytnut na žádost zaslanou na výše uvedenou poštovní nebo e-mailovou adresu.

Pouze akcionáři (i) kteří byli CDCP registrováni nejpozději k Rozhodnému dni ve 23:59 SEČ, a jejichž jména a počet hlasů, které na ŘVH uplatní, jsou uvedena v seznamu akcionářů registrovaných k účasti na ŘVH, který je připraven CDCP k Rozhodnému dni k 23:59 SEČ, a (ii) jejichž formuláře oznámení účasti na ŘVH byly společnosti PEGAS doručeny nejpozději v Rozhodný den do 23:59 SEČ (doporučeně poštou nebo e-mailem s následným doručením originálu oznámení nejpozději v den konání ŘVH), jsou oprávněni se zúčastnit ŘVH a uplatňovat zde hlasovací právo. Tito akcionáři se mohou zúčastnit ŘVH a hlasovat na ní osobně, prostřednictvím zástupce nebo korespondenčně, a to v souladu s následujícím postupem:

 • Akcionáři, kteří se chtějí zúčastnit ŘVH osobně nebo v zastoupení, si musí vyžádat u finančního zprostředkovatele držícího akcie na jejich účet formulář označující jejich účast buď osobně nebo prostřednictvím zástupce nebo si formulář případně stáhnout z výše uvedených webových stránek společnosti PEGAS a zaslat řádně vyplněný a podepsaný formulář doporučeně poštou buď přímo nebo prostřednictvím finančního zprostředkovatele držícího akcie na jejich účet na výše uvedenou adresu společnosti PEGAS NEBO na výše uvedenou e-mailovou adresu společnost PEGAS (přičemž nejpozději v den konání ŘVH bude předložen originál), a to tak, aby ho společnost PEGAS obdržela nejpozději v pondělí, dne 11. června 2012 do 17:00 SEČ;
 • Akcionáři, kteří chtějí hlasovat korespondenčně, si musí vyžádat u finančního zprostředkovatele držícího akcie na jejich účet formulář pro korespondenční hlasování nebo si formulář případně stáhnout z výše uvedených webových stránek společnosti PEGAS a zaslat řádně vyplněný a podepsaný formulář buď přímo nebo prostřednictvím finančního zprostředkovatele držícího akcie na jejich účet na výše uvedenou adresu tak, aby byl doručen společnosti PEGAS nejpozději do čtvrtka 14. června 2012 do 23:59 hod. SEČ.

Registrací akcionáře CDCP nedochází v době mezi Rozhodným dnem a ŘVH k omezení práva akcionáře akcie prodávat, převádět nebo s nimi jinak nakládat s výjimkou omezení, kterým může akcionář podléhat kdykoli jindy.

3. Akcionáři držící akcie prostřednictvím společnosti Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna (NDS)

Všichni akcionáři držící své akcie prostřednictvím zúčtovacího a vypořádacího systému společnosti NDS, kteří se chtějí zúčastnit ŘVH, musí

 • S dostatečným předstihem před Rozhodným dnem sjednat s příslušným finančním zprostředkovatelem, který drží akcie na jejich účtech, aby vydal potvrzení k účasti na valné hromadě (zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu) nebo příslušný výpis z jejich účtu cenných papírů (wyciąg z rachunku papierów wartościowych), z něhož bude patrné, že předmětné akcie jsou k Rozhodnému dni vedeny na jejich účtech cenných papírů, spolu se jménem majitele účtu a počtem hlasovacích práv, která mají být na ŘVH uplatněna; uvedené potvrzení nebo příslušný výpis budou řádně vyplněné a podepsané oprávněným zástupcem finančního zprostředkovatele zaslány přímo na výše uvedenou adresu společnosti PEGAS doporučeně poštou NEBO na výše uvedenou e-mailovou adresu společnosti PEGAS (přičemž nejpozději v den konání ŘVH bude předložen originál), a to tak, aby ho společnost PEGAS obdržela nejpozději v pondělí 11. června 2012 v 17:00 SEČ;
 • Oznámit svůj záměr zúčastnit se ŘVH a uplatnit na ní hlasovací práva zasláním řádně vyplněného a podepsaného formuláře oznámení účasti na ŘVH doporučeně poštou na výše uvedenou poštovní adresu NEBO na výše uvedenou e-mailovou adresu společnosti PEGAS (s následným doručením originálu oznámení nejpozději v den konání ŘVH) tak, aby ji společnost PEGAS obdržela nejpozději v Rozhodný den v 23:59 SEČ; příslušný formulář oznámení účasti na ŘVH je akcionářům poskytnut k dispozici ke stažení na výše uvedených webových stránkách společnosti PEGAS, nebo bude poskytnut na žádost zaslanou na výše uvedenou poštovní nebo e-mailovou adresu.

Pouze akcionáři (i) jejichž příslušná potvrzení nebo výpisy byly doručeny společnosti PEGAS nejpozději v pondělí 11. června 2012 v 17:00 SEČ doporučeně poštou NEBO na výše uvedenou e-mailovou adresu společnosti PEGAS (přičemž nejpozději v den konání ŘVH bude předložen originál), a (ii) jejichž formuláře oznámení účasti na ŘVH byly společnosti PEGAS doručeny nejpozději v Rozhodný den do 23:59 SEČ (doporučeně poštou nebo e-mailem s následným doručením originálu oznámení nejpozději v den konání ŘVH), jsou oprávněni se zúčastnit ŘVH a uplatňovat zde hlasovací právo. Tito akcionáři se mohou zúčastnit ŘVH a hlasovat na ní osobně, prostřednictvím zástupce nebo korespondenčně, a to v souladu s následujícím postupem:

 • Akcionáři, kteří se chtějí zúčastnit ŘVH osobně, prostřednictvím zástupce nebo hlasovat korespondenčně, si musí formulář označující jejich účast buď osobně nebo prostřednictvím zástupce, nebo formulář pro korespondenční hlasování stáhnout z výše uvedených webových stránek společnosti PEGAS, nebo si tyto formuláře bezplatně vyžádat na výše uvedené adrese nebo e-mailové adrese společnosti PEGAS.
 • Řádně vyplněný a podepsaný formulář s vyznačením jejich účasti osobně nebo prostřednictvím zástupce musí být zaslán přímo na výše uvedenou adresu společnosti PEGAS (doporučeně poštou nebo prostřednictvím e-mailu a následného doručení originálu nejpozději v den konání ŘVH) tak, aby byl doručen společnosti PEGAS nejpozději v pondělí 11. června 2012, v 17:00 hod. SEČ.
 • Řádně vyplněný a podepsaný formulář pro korespondenční hlasování musí být zaslán přímo na výše uvedenou adresu tak, aby byl doručen společnosti PEGAS nejpozději do čtvrtka 14. června 2012 do 23:59 hod. SEČ (lze pouze doporučeně poštou).

Uvedené potvrzení nebo výpis, z nichž je patrné, že předmětné akcie jsou k Rozhodnému dni vedeny na účtu cenných papírů daného akcionáře, se nebudou považovat za potvrzení o úschově (świadectwo depozytowe) ve smyslu polského zákona ze dne 29. července 2005 o obchodování s finančními instrumenty (Dz.-U./ 2005, č. 183, pol. 1538, v platném znění), a tudíž právo akcionáře na prodej nebo jakékoli jiné zcizení akcií daného akcionáře od Rozhodného dne do dne konání ŘVH nepodléhá žádnému omezení s výjimkou těch, kterým může akcionáře podléhat kdykoli jindy.

Různé:

Společnost PEGAS neponese náklady vynaložené akcionáři za účelem registrace a účasti na ŘVH.Představenstvo společnosti PEGAS NONWOVENS S.A.

V Lucemburku dne 11. května 2012

 

Dokumenty v plném znění ke stažení

Dokument Typ Velikost
2012-05-11-Pegas-2012 AGM - Convening Notice-CZ pdf 213 kB
Datum zvěřejnění: 11. květen 2012
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23154
tel.: +420 515 262 411
fax: +420 515 262 511
e-mail: info@pfnonwovens.cz
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 51762
Zavřít okno