Tiskové zprávy a úřední oznámení - 2011

Pravidla uplatnění lucemburské srážkové daně z dividend vyplácených společností PEGAS NONWOVENS SA

LUCEMBURK/ZNOJMO, 14. října 2011 – PEGAS NONWOVENS SA (dále jen"PEGAS" nebo "Společnost") zveřejňuje informace ohledně uplatnění srážkovédaně na platbu z emisního ážia ve výši 1,00 EUR na jednu akcii. Rozhodný denpro vznik nároku na tuto platbu byl již dříve stanoven na 20. října 2011 avýplata dividendy na 27. října 2011.

Dividendy vyplácené společností PEGAS NONWOVENS SA budou v roce 2011 poprvépodléhat lucemburské srážkové dani. Srážková daň u zdroje bude Společností uplatněnau dividendy vyplácené všem akcionářům. Současná sazba lucemburské srážkové daněčiní 15%.

Povinnost uplatnit srážkovou daň vyplývá z toho, že Společnost vytvořila rozdělitelnéfondy ze zisku, a daň tudíž musí být sražena bez ohledu na právní klasifikaci výplaty.Lucemburská daňová správa také potvrdila, že v následujícím roce (letech) nebudoudividendy do výše vyplacené v roce 2011 podléhat srážkové dani.

Společnost připravila pro své akcionáře následující obecná pravidla pro uplatněnísrážkové daně u dividendy vyplacené v roce 2011. Akcionáři, kteří si nejsou jisti svoudaňovou povinností v Lucembursku a/nebo zemi, kde mají daňový domicil, nebo kteřípotřebují specifické daňové poradenství, by měli problematiku konzultovat se svýmdaňovým poradcem.

1. Srážková daň z dividendy vyplacené akcionářům, kteří jsou fyzickýmiosobami a nejsou daňovými rezidenty v Lucembursku.
Akcionáři Společnosti, kteří jsou fyzickými osobami a nejsou daňovými rezidentyv Lucembursku, podléhají lucemburské srážkové dani z výplaty dividendy (současnásazba činí 15%) bez možnosti jejího snížení či vrácení. Výjimku umožňuje existenceplatných dohod o zamezení dvojího zdanění mezi Lucemburskem a státem daňovéhodomicilu akcionáře. Tito akcionáři pak, v závislosti na daňových předpisech platnýchv zemi svého daňového domicilu, mohou v zemi svého domicilu započíst sraženou daň nasvou daňovou povinnost ve výši provedené srážky nebo výnos z dividendy vyjmout zezdanění.

2. Srážková daň z dividendy vyplacené akcionářům, kteří jsou právnickýmiosobami a nejsou daňovými rezidenty v Lucembursku
Akcionáři Společnosti, kteří jsou právnickými osobami a nejsou daňovými rezidentyv Lucembursku, mohou mít nárok na sníženou sazbu srážkové daně z dividendyv případě existence platné dohody o zamezení dvojího zdanění mezi Lucemburskem astátem daňového domicilu akcionáře nebo v případě uplatnění osvobození od srážkovédaně v Lucembursku na základě držby významného podílu ve Společnosti (viz bod 3).

Zvýhodnění snížené či nulové sazby srážkové daně může být akcionářům udělenodaňovou správou v Lucembursku na základě dokladu prokazujícího, že akcionář jeskutečným vlastníkem příjmu z držby akcií PEGASu. Akcionář je obecně považován zaskutečného vlastníka v případě, že obdrží dividendu ve svůj vlastní prospěch a nikolivjako zprostředkovatel či depozitář, a pokud s touto dividendou může volně nakládat dlesvého vlastního uvážení.

V případě, že je možné aplikovat nižší sazbu srážkové daně dle dohody o zamezenídvojího zdanění, může akcionář v Lucembursku požádat o vrácení nadměrně sraženéčásti daně. Za tímto účelem musí na Lucemburskou daňovou správu doručit následujícídokumenty:

 • 4 kopie formuláře “901bis”, které musí být před odevzdáním potvrzeny ze stranydaňových úřadů země daňové rezidence akcionáře. Formulář “901bis” je volně dostupnýna webových stránkách Lucemburské daňové správy: www.impotsdirects.public.lu, podsložkou “Formulaires” (Formuláře).
 • kopii daňového přiznání (formuláře číslo 900) dokladujícího přiznání srážkové daně uzdroje společností PEGAS a kopii bankovního převodu dokladujícího zaplacení srážkovédaně Společností (viz bod 5).

Výše uvedené doklady musejí být doručeny lucemburské daňové správě na následujícíadresu:
Administration des contributions directes
Bureau d’imposition des sociétés VI
L-2982 Luxembourg

Akcionáři Společnosti, kteří jsou právnickými osobami a nejsou daňovými rezidentyv Lucembursku, mohou započíst sraženou daň na svou daňovou povinnost nebo výnosz dividendy vyjmout ze zdanění v závislosti na právní úpravě v zemi své daňovéhodomicilu.

3. Pravidla možnosti osvobození od daně na základě držby významného podíluve Společnosti
Akcionáři, kteří jsou skutečnými vlastníky dividend a splňují podmínky uvedené níže,mohou uplatnit osvobození od lucemburské daně na základě držby významného podílu veSpolečnosti:

A) Akcionář musí být

 • Organizace s kolektivním charakterem, jež splňuje podmínky článku 2 směrniceEvropské unie č. 90/435/CEE (v pozdějším znění), O společném systému zdaněnímateřských a dceřiných společností z různých členských států, nebo
 • Akciová společnost jakožto plně zdanitelný daňový rezident neuvedený v přílozečlánku 166 (10) LITL, nebo
 • Stálá provozovna (tj. lucemburská a zahraniční) organizace s kolektivnímcharakterem splňující písmena a, b, c, nebo
 • Organizace s kolektivním charakterem plně podléhající dani odpovídajícíkorporátní dani z příjmu v Lucembursku, která je daňovým rezidentem ve státě,který má s Lucemburskem uzavřenou dohodu o zamezení dvojího zdanění (nebotaké jako lucemburská stálá provozovna této organizace), nebo
 • Akciová společnost s daňovým domicilem ve Švýcarsku s povinností platitkorporátní daň z příjmu ve Švýcarsku bez možnosti vyjmutí, nebo
 • Akciová společnost nebo družstvo s daňovým domicilem ve členském státěEvropského hospodářského prostoru (EHP), jiném než státě Evropské Unie (tj. vNorsku, Lichtenštejnsku a na Islandě), která je povinná k dani odpovídajícíkorporátní dani z příjmu v Lucembursku, nebo
 • Stálá provozovna (tj. lucemburská a zahraniční) akciové společnosti nebo družstvas daňovou rezidencí v státě EHP jiném než státě Evropské Unie.

B) Podíl ve Společnosti
Minimální podíl, jenž umožňuje slevu na srážkové dani z dividendy, činí:

 • 10% podíl na základním kapitálu Společnosti; nebo
 • podíl v ceně pořízení v minimální hodnotě 1 200 000 EUR.

C) Minimální doba držby podílu
Minimální podíl ve Společnosti musí být držen po dobu nejméně 12 měsíců ke dni výplaty dividendy. Tato podmínka může být splněna taktéž závazkem akcionáře držet minimální podíl nepřetržitě po dobu nejméně 12 měsíců. Tento test se platí jako obecný princip ohledně držby podílu a není tak vyžadována držba totožných akcií.

 • Splnění 12 měsíční minimální doby držby ke dni výplaty dividendy

V případě splnění podmínek uplatnění neosvobození od srážkové daně může akcionář požádat o vrácení nadměrné části daně sražené v Lucembursku. Za tímto účelem musí na lucemburskou daňovou správu doručit následující dokumenty:

 • 4 kopie vyplněných formulářů “901bis”, které musí být před odevzdáním potvrzeny ze strany daňových úřadů země daňové rezidence akcionáře. Formulář “901bis” je volně dostupný na webových stránkách Společnosti, v sekci “Investoři/Srážková daň z dividendy”
 • kopii daňového přiznání (formuláře číslo 900) dokladujícího přiznání srážkové daně u zdroje společností PEGAS a kopii bankovního převodu dokladujícího zaplacení srážkové daně Společností (viz bod 5).

Výše uvedené doklady musejí být doručeny lucemburské daňové správě na následujícíadresu:
Administration des contributions directes
Bureau d’imposition des sociétés VI
L-2982 Luxembourg

Závazek akcionáře držet minimální podíl nepřetržitě po dobu nejméně 12 měsíců

V případě, že akcionář v den výplaty dividendy nesplňuje podmínku držby minimálníhopodílu po dobu 12 měsíců, musí se akcionář zavázat k držbě podílu po tuto minimálnídobu, aby mohl požádat o vrácení sražené daně. Tito akcionáři musí písemně potvrditlucemburské daňové správě, že drželi minimálně 10% podíl nebo 1 200 000 EUR veSpolečnosti po dobu nejméně 12 měsíců, jakmile je tato doba splněna. Vzor dopisu budevolně dostupný na stránkách Společnosti - www.pegasas.cz, v sekci “Investoři/Srážkovádaň z dividendy”.

4. Srážková daň z dividendy vyplacené akcionářům, kteří jsou daňovýmirezidenty v Lucembursku a nemohou uplatnit slevu na dani na základě držbyvýznamného podílu ve Společnosti
Akcionáři Společnosti, kteří jsou konečnými příjemci a zároveň daňovými rezidentyv Lucembursku (fyzické i právnické osoby) podléhají lucemburské srážkové dani z výplatydividendy (současná sazba činí 15%). Tato srážková daň je započtena oproti daniz příjmu akcionáře. Jestliže je sražená daň vyšší než daň z příjmu, pak akcionář můžezapočíst tuto srážkovou daň oproti jiným vzniklým a splatným daňovým povinnostemv Lucembursku. V případě, že akcionář nebude moci započíst nadměrně sraženousrážkovou daň, pak je oprávněn požádat o vrácení přeplatku. Dle lucemburskéhodaňového zákona může akcionář s daňovým domicilem v Lucembursku 50% dividendyvyjmout ze zdanění, tj. tyto dividendy podléhají efektivní dani ve výši 14,815% (50% x29,63%). Tato 50% sleva neplatí pro holdingové společnosti podle zákona „1929”, jelikožtyto jsou vyjmuty z povinnosti k lucemburské korporátní dani z příjmu.

5. Přiznání ke srážkové dani společností PEGAS
V průběhu patnácti dní po dni výplaty dividendy Společnost zveřejní na svých webovýchstránkách (www.pegasas.cz), v sekci “Investoři/Srážková daň z dividendy” kopii přiznáníke srážkové dani z dividendy přiznané v Lucembursku (formulář č. 900) a kopiibankovního převodu, dokladující zaplacení srážkové daně Společností.

Informace v tomto oznámení o zdanění v Lucembursku jsou pouze obecné.Investoři by neměli spoléhat výhradně na informace z tohoto oznámení, aledoporučuje se jim obrátit se na svého daňového poradce ohledně konkrétníinformace o způsobu jejich zdanění.

Údaje uvedené v oznámení jsou založeny na stávající legislativě a právníchpředpisech platných k datu vydání oznámení. Společnost neodpovídá za změnyprávní úpravy, které nastanou po datu vydání tohoto oznámení.

Údaje uvedené v oznámení nejsou závazné pro orgány daňové správyv Lucembursku, České republice a v Polsku a nelze zaručit, že jejich stanoviskobude totožné s údaji uvedenými v tomto oznámení. Uvedený způsob zdanění jezaložen na názoru daňových poradců společnosti PEGAS NONWOVENS SA anebyl ověřen u orgánů daňové správy v příslušných zemích, pokud není výšeuvedeno jinak.

Český překlad tohoto oznámení byl vytvořen pouze pro informativní účely amůže se lišit od anglické verze. Pro zamezení veškerých pochybností o možnýchrozporech nebo odlišnostech mezi českým překladem a anglickou verzí, jeanglická verze oznámení rozhodující.

Dokumenty v plném znění ke stažení

Dokument Typ Velikost
2011-10-14-Dividend taxation-CZ pdf 171 kB
Datum zvěřejnění: 14. říjen 2011

Media Mailing List

* Povinné položky, které musíte vyplnit pro odeslání formuláře.
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23154
tel.: +420 515 262 411
fax: +420 515 262 511
e-mail: info@pfnonwovens.cz
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 51762
Zavřít okno