Valná hromada - 2011

PEGAS NONWOVENS SA
Société Anonyme
Registrované sídlo: 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Lucemburk

R.C.S. Lucembursko B 112.044

„PEGAS“
Řádná valná hromada akcionářů společnosti PEGAS
v hotelu Hôtel Le Royal, 12 Boulevard Royal v L-2449 Lucemburk,
Lucemburské velkovévodství
konaná dne 15. června 2011 v 11.00 středoevropského času

V roce dva tisíce jedenáct, patnáctého dne měsíce června v 11.00 středoevropského času, se koná řádná valná hromada („ŘVH" nebo „Valná hromada") společnosti PEGAS, lucemburské société anonyme s registrovaným sídlem v 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Lucemburk a registrované v lucemburském obchodním rejstříku pod číslem B 112.044.

Valnou hromadu zahájil předseda představenstva, pan Marek Modecki, který Valné hromadě navrhl, aby pan Neil J. Everitt, neexekutivní ředitel společnosti PEGAS s obchodním sídlem na 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Lucemburk, byl jmenován předsedou Valné hromady („Předseda“). Valná hromada zvolila pana Neila J. Everitta Předsedou.

Předseda jmenoval paní Hidu Ozveren, advokátku, s obchodním sídlem v Lucemburském velkovévodství, 18-20 rue Edward Steichen, L-2540 Lucemburk, tajemníkem („Tajemník“).

Valná hromada dále zvolila pana Fréderica Franckxe, advokáta, s obchodním sídlem v Lucemburském velkovévodství, 18-20 rue Edward Steichen, L-2540 Lucemburk, sčitatelem hlasů („Sčitatel hlasů“, společně s Předsedou a Tajemníkem tvořící „Výbor“).

Akcionáři, kteří jsou přítomni, zastoupeni nebo hlasují korespondenčně, a počet akcií, které drží, jsou uvedeni na prezenční listině, jež tvoří přílohu tohoto zápisu a je podepsána každým přítomným akcionářem (nebo jeho zástupcem) a členy Výboru.

Plné moci akcionářů zastoupených na dnešní schůzi, jakož i hlasovací lístky akcionářů tvoří rovněž přílohu tohoto zápisu.

Poté, co byl Výbor takto vytvořen, Předseda prohlásil a akcionáři vzali na vědomí, že:

I. Akcionáři společnosti PEGAS byli na Valnou hromadu řádně pozváni dvěma samostatnými oznámeními o konání Valné hromady, která obsahovala program jednání této Valné hromady; každé bylo dvakrát publikováno ve věstníku Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C – č. 1101 z 25. května 2011 a č. 1186 ze 3. června 2011 a ve vydáních Luxemburger Wort z 25. května 2011 a 3. června 2011. Kopie těchto jednotlivých publikací jsou uloženy u Výboru Valné hromady.

II. Navíc byla oznámení o konání Valné hromady publikována prostřednictvím (i) systému ESPI, který je elektronickým zpravodajským systémem v Polsku, a to dne 4. května 2011, (ii) zpravodajského systému Burzy cenných papírů Praha dne 4. května 2011, (iii) úředního mechanismu Burzy cenných papírů v Lucemburku dne 4. května 2011, (iv) českého deníku Lidové noviny ze dne 25. května 2011, a (v) polských novin Parkiet ze dne 25. května 2011. Oznámení o konání Valné hromady bylo uveřejněno rovněž na webových stránkách společnosti PEGAS dne 4. května 2011.

III. Pokud jde o body níže uvedeného programu jednání Valné hromady, nevyžaduje se žádné specifické kvórum k platnému rokování anebo usnášení se Valné hromady a rozhodnutí budou přijímána prostou většinou akcií zastoupených a hlasujících na Valné hromadě.

IV. Program jednání Valné hromady je následující:

1. Volba orgánů valné hromady.
2. Prezentace a projednání zprávy auditorů týkající se samostatné a konsolidované účetní závěrky za finanční rok končící dnem 31. prosince 2010 a zprávy představenstva společnosti PEGAS o samostatné a konsolidované účetní závěrce za finanční rok končící dnem 31. prosince 2010.
3. Schválení samostatné a konsolidované účetní závěrky za finanční rok končící dnem 31. prosince 2010.
4. Rozdělení hospodářského výsledku za finanční rok končící dnem 31. prosince 2010.
5. Zproštění členů představenstva a auditorů společnosti PEGAS odpovědnosti za finanční rok končící dne 31. prosince 2010 a v souvislosti s ním.
6. Jmenování lucemburského nezávislého auditora („réviseur d’entreprises“), který provede posouzení samostatné a konsolidované účetní závěrky za finanční rok končící ke dni 31. prosince 2011.
7. Schválení pravidel odměňování neexekutivních ředitelů za finanční rok 2011.
8. Schválení pravidel odměňování výkonných ředitelů za finanční rok 2011.
9. Udělení zmocnění představenstvu k nabývání vlastních akcií společností PEGAS.
10. Různé.

V. Dle prezenční listiny z 9.229.400 kmenových akcií společnosti PEGAS s nominální hodnotou 1,24 EUR na akcii, držitelé 2.832.427 kmenových akcií, které představují 30,69% (zaokrouhleno) upsaného akciového kapitálu společnosti PEGAS v celkové hodnotě 11.444.456 EUR, jsou přítomni nebo řádně zastoupeni nebo řádně korespondenčně hlasovali na schůzi, která je tímto usnášeníschopná a může platně projednat všechny body programu jednání.

Poté, co tyto skutečnosti byly řádně uznány Valnou hromadou, přečetl Tajemník na žádost Předsedy zprávy představenstva a nezávislého auditora („réviseur d’entreprises“) o samostatné a konsolidované účetní závěrce společnosti PEGAS za finanční rok končící dnem 31. prosince 2010 a předložil schůzi k přezkumu a schválení rozvahu, výkaz zisků a ztrát a poznámky k účetní závěrce, konsolidovaný výkaz finančních výsledků, konsolidovaný výkaz komplexních příjmů, konsolidovaný výkaz cash flow, konsolidovaný výkaz změn vlastního jmění a poznámky ke konsolidované účetní závěrce společnosti PEGAS za finanční rok končící dnem 31. prosince 2010, jakož i návrh na rozdělení hospodářského výsledku realizovaného ke dni 31. prosince 2010.

Po projednání se Valná hromada usnesla na následujících rozhodnutích:

1. BOD PROGRAMU JEDNÁNÍ (1): Volba orgánů valné hromady.
ROZHODNUTÍ
Valná hromada zvolila orgány Valné hromady, jak bylo uvedeno výše.
Toto rozhodnutí bylo schváleno počtem 2.832.427 akcií,
0 akcií se zdrželo hlasování,
0 akcií hlasovalo proti.
2. Bod programu jednání (2): Prezentace a projednání zprávy auditorů týkající se samostatné a konsolidované účetní závěrky za finanční rok končící dnem 31. prosince 2010 a zprávy představenstva společnosti PEGAS o samostatné a konsolidované účetní závěrce za finanční rok končící dnem 31. prosince 2010.
ROZHODNUTÍ
Valná hromada vzala na vědomí zprávy auditora a představenstva týkající se samostatné a konsolidované účetní závěrky za finanční rok končící dnem 31. prosince 2010.
Toto rozhodnutí bylo schváleno počtem 2.832.427 akcií,
0 akcií se zdrželo hlasování,
0 akcií hlasovalo proti.
3. BOD PROGRAMU JEDNÁNÍ (3): Schválení samostatné a konsolidované účetní závěrky za finanční rok končící dnem 31. prosince 2010.
ROZHODNUTÍ

Valná hromada schválila (i) samostatnou finanční závěrku za finanční rok končící dnem 31. prosince 2010 a (ii) konsolidovanou finanční závěrku za finanční rok končící dnem 31. prosince 2010.
Toto rozhodnutí bylo schváleno počtem 2.832.427 akcií,
0 akcií se zdrželo hlasování,
0 akcií hlasovalo proti.

4. Bod programu jednání (4): Rozdělení hospodářského výsledku za finanční rok končící dnem 31. prosince 2010.
ROZHODNUTÍ

Předseda Valné hromady konstatoval, že podle samostatné finanční závěrky společnost PEGAS ve finančním roce končícím dnem 31. prosince 2010 realizovala zisk ve výši 6.716.525,54 EUR.

Valná hromada rozhodla, že (i) 5% zisku, tj. částka 335.826,28 EUR, bude převedeno do zákonného rezervního fondu, (ii) částka 899.554,69 EUR bude použita na úhradu ztrát minulých let a (iii) zbývající částka, tj. částka 5.481.144,57 EUR bude převedena do nerozděleného zisku minulých let.

Toto rozhodnutí bylo schváleno počtem 2.832.427 akcií,
0 akcií se zdrželo hlasování,
0 akcií hlasovalo proti.
5. Bod programu jednání (5): Zproštění členů představenstva a auditorů společnosti PEGAS odpovědnosti za finanční rok končící dne 31. prosince 2010 a v souvislosti s ním.
ROZHODNUTÍ

5.1 Valná hromada se rozhodla zprostit odpovědnosti členy představenstva v souvislosti s výkonem jejich funkce za a v souvislosti s finančním rokem končícím dnem 31. prosince 2010 (tj. od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2010).

Toto rozhodnutí bylo schváleno počtem 2.832.427 akcií,
0 akcií se zdrželo hlasování,
0 akcií hlasovalo proti.

5.2 Valná hromada se dále rozhodla zprostit odpovědnosti společnost Deloitte S.A., nezávislého auditora („réviseur d’entreprises“) společnosti PEGAS v souvislosti s výkonem jeho funkce za finanční rok končící dnem 31. prosince 2010 (tj. od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2010) a v jeho souvislosti.

Toto rozhodnutí bylo schváleno počtem 2.832.427 akcií,
0 akcií se zdrželo hlasování,
0 akcií hlasovalo proti.

6. Bod programu jednání (6): Jmenování lucemburského nezávislého auditora („réviseur d’entreprises“), který provede posouzení samostatné a konsolidované účetní závěrky za finanční rok končící ke dni 31. prosince 2011.
ROZHODNUTÍ

Valná hromada rozhodla o jmenování společnosti Deloitte S.A. nezávislým auditorem („réviseur d’entreprises“) společnosti PEGAS pro období končící samostatnou Valnou hromadou akcionářů, která se bude konat v roce 2012, aby provedla přezkoumání samostatné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky ke dni 31. prosince 2011.

Toto rozhodnutí bylo schváleno počtem 2.832.427 akcií,
0 akcií se zdrželo hlasování,
0 akcií hlasovalo proti.

7. Bod programu jednání (7): Schválení pravidel odměňování neexekutivních ředitelů za finanční rok 2011.
ROZHODNUTÍ

Ve vztahu k finančnímu roku končícímu dnem 31. prosince 2011 Valná hromada rozhodla, že pan Marek Modecki a pan Neil J. Everitt (neexekutivní ředitelé) obdrží odměnu v úhrnné výši 135.000 EUR za výkon funkce; odměna se vyplácí v hotovosti. Valná hromada tímto dává představenstvu pokyn a oprávnění k rozdělení odměny mezi neexekutivní ředitele.

Toto rozhodnutí bylo schváleno počtem 2.632.427 akcií,
200.000 akcií se zdrželo hlasování,
0 akcií hlasovalo proti.

8. Bod programu jednání (8): Schválení pravidel odměňování výkonných ředitelů za finanční rok 2011.

Na základě doporučení výboru představenstva pro odměňování představenstvo navrhuje toto rozhodnutí:
ROZHODNUTÍ

Ve vztahu k finančnímu roku končícímu dnem 31. prosince 2011 Valná hromada rozhodla, že pan František Řezáč, pan František Klaška a pan Marian Rašík (výkonní ředitelé) obdrží odměnu v úhrnné výši 5.213.604 Kč za výkon funkce; odměna se vyplácí v hotovosti.

Valná hromada tímto dává představenstvu pokyn a oprávnění, aby rozdělením odměny mezi výkonné ředitele pověřilo výbor představenstva pro odměňování.

Toto rozhodnutí bylo schváleno počtem 2.832.427 akcií,
0 akcií se zdrželo hlasování,
0 akcií hlasovalo proti.
9. Bod programu jednání (9): Udělení zmocnění představenstvu k nabývání vlastních akcií společností PEGAS.
ROZHODNUTÍ

Valná hromada zmocňuje představenstvo k rozhodnutí o akvizici vlastních akcií ze strany společnosti PEGAS v souladu s lucemburským zákonem ze dne 10. srpna 1915 o obchodních společnostech („Zákon”) následujícím způsobem:

(i) maximálně deset procent (10%) z celkového počtu akcií společnosti PEGAS, tj. devět set dvacet dva tisíc devět set čtyřicet (922.940) akcií, může být nabyto společností PEGAS;

(ii) PEGAS za tuto akvizici zaplatí úplatu v rozmezí 100 Kč až 1.000 Kč (nebo ekvivalent těchto částek v jiných měnách), včetně, za akcii; a

(iii) toto zmocnění platí na dobu pěti (5) let počínaje dnem konání této Valné hromady.

Valná hromada dále zmocňuje představenstvo, aby (a) tuto akvizici vlastních akcií ze strany společnosti PEGAS realizovalo (v jedné nebo několika tranších), jakmile a jakýmkoli způsobem to uzná za vhodné, přičemž bude postupovat v souladu s podmínkami tohoto usnesení a Zákona, (b) stanovilo výši nebo rozmezí úplaty v rozmezí stanoveném Valnou hromadou v tomto usnesení v souladu s obchodními zájmy společnosti PEGAS a (c) provedlo veškeré další úkony a vyřídilo veškeré další záležitosti, jak představenstvo uzná za vhodné, k realizaci akvizice vlastních akcií společnosti PEGAS ze strany společnosti PEGAS.

Toto usnesení bylo přijato 2.025.929 akcií,
0 akcií se zdrželo hlasování,
806.498 akcií hlasovalo proti.

10. Bod programu jednání (10) : Různé.

Nenavrhuje se žádné rozhodnutí.
Protože na programu jednání nezbyly žádné další body, byla Valná hromada v 11:16 ukončena.

Tento zápis Valné hromady byl přečten Valné hromadě, originál zápisu byl podepsán Výborem; nikdo z akcionářů nevyslovil přání zápis podepsat.

Neil J. Everitt Hida Ozveren Frédéric Franckx

Předseda Tajemník Sčitatel hlasů


Dokumenty v plném znění ke stažení

Dokument Typ Velikost
2011_06_16_Pegas_Commercial - 2011 AMG - AGM Minutes_CZ pdf 195 kB
Datum zvěřejnění: 16. červen 2011
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23154
tel.: +420 515 262 411
fax: +420 515 262 511
e-mail: info@pfnonwovens.cz
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 51762
Zavřít okno