Právní doložka

Tato právní doložka upravuje podmínky použití těchto stránek a práva a povinnosti jejich uživatelů. Každý uživatel těchto internetových stránek bere na vědomí níže uvedené podmínky.

Struktura Skupiny

Skupina je tvořena společností PFNonwovens a.s. se sídlem v České republice a jí ovládanými osobami, a to spol. PFNonwovens Czech s.r.o.,  PFN - GIC a.s., PFN – NW a.s., PFN – NS a.s., všechny se sídlem v České republice, spol. PFNonwovens Egypt LLC se sídlem v Egyptě a spol. PFNonwovens RSA (PTY) LTD se sídlem v Jihoafrické republice.

Podrobnější informace o struktuře Skupiny naleznete zde.

A) Odpovědnost

Účelem těchto internetových stránek je poskytování všeobecných informací o společnostech Skupiny. Skupina si vyhrazuje právo kdykoliv tyto informace měnit, doplnit nebo odstranit, a to i bez jakéhokoliv předchozího oznámení.

Skupina nijak nezaručuje úplnost, vhodnost, správnost, přesnost a aktuálnost všech informací uvedených na těchto stránkách. Z poskytnutých informací nemohou být vyvozovány žádné nároky a Skupina nepřijímá žádnou odpovědnost za škody nebo ztráty způsobené třetím osobám v důsledku užívání těchto stránek. Mají-li některé informace posloužit obchodním účelům, vždy předem přezkoumejte a ověřte jejich správnost.

Internetové stránky Skupiny také obsahují nebo odkazují na informace uvedené a spravované mimo tyto stránky, např. informace o vývoji ceny akcií (IR Stock Quote Service) od společnosti Q4 Denmark ApS. Jelikož Skupina nemůže ovlivnit změny těchto externích internetových odkazů, nemusí již odkazy obsahovat správné či vhodné údaje nebo nemusí již být funkční. Od případného nelegálního, nesprávného nebo jiného nevhodného obsahu těchto odkazů se Skupina zcela distancuje a za obsah těchto odkazů neodpovídá.

Výše uvedeným nejsou dotčeny účinky zveřejnění informací povinně sdělovaných na těchto stránkách společností PFNonwovens a.s. jejím akcionářům a investorům podle stanov společnosti PFNonwovens a.s. (např. pozvánka na valnou hromadu a formulář plné moci k zastoupení akcionáře na valné hromadě), podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, o zneužívání trhu, a dalších právních předpisů.

B) Informace o cenných papírech

Informace poskytnuté na těchto stránkách týkající se investování a informace o akciích a dluhopisech spolu s ostatními materiály by neměly být chápány jako nabídka k prodeji nebo podnět k podávání nabídek na nákup či prodej cenných papírů ani jiných finančních nástrojů společnosti PFNonwovens a.s. v jakékoliv jurisdikci, ani jakékoliv rady nebo doporučení s ohledem na tyto cenné papíry a případné jiné finanční nástroje. Tyto informace obecně reflektují pouze výsledky obchodní činnosti společnosti dosažené v letech předešlých, jež nemusí být nutně směrodatné pro výsledky budoucí.

C) Copyright

Název a logo společností Skupiny , názvy netkaných textilií a další jsou chráněny ochrannými známkami dle platných právních předpisů. Jakékoliv neoprávněné použití shodného nebo podobného označení, tzn. bez předchozího písemného souhlasu Skupiny, je výslovně zakázáno a bude považováno za porušení práv k ochranné známce.

Veškeré materiály na těchto webových stránkách, jako např. texty, fotografie, ilustrace, ikony, audio a video nahrávky, základní údaje a další, jsou ve výlučném vlastnictví Skupiny a jako dílo chráněny autorským zákonem. Uživatel je oprávněn si tyto údaje z internetových stránek prohlížet, stahovat a tisknout pouze pro vlastní soukromé nekomerční účely a bere na vědomí, že veškeré tyto údaje mohou být reprodukovány nebo šířeny pouze s výslovným svolením Skupiny. Výjimku tvoří soubory a texty určené pro média a investory, které lze používat obvyklým způsobem šetřícím práva Skupiny. Z materiálu zkopírovaného nebo vytištěného z této stránky má uživatel zakázáno odstranit jakýkoliv copyright, obchodní značku nebo jiná označení duševního vlastnictví obsažená v originálním materiálu nebo vytvářet odkazy na tuto webovou stránku bez výslovného písemného souhlasu Skupiny.

D) Zásady ochrany osobních údajů

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů jsou uvedeny zde.

E) Cookies

Cookies jsou krátké textové soubory, které server umisťuje do uživatelova počítače při načtení webové stránky. Technicky jde o sérii kódů, podle kterých prohlížeč shromažďuje a následně odesílá informace o chování uživatele zpět na příslušný server. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují uživatelovy preference a úkony, které na nich provedl, takže tyto údaje pak nemusí zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

Cookies používané na těchto stránkách jsou pouze tzv. technické cookies, které slouží za účelem řádného fungování webových stránek, a nezanechávají stopy, které mohou být zejména v kombinaci s jedinečnými identifikátory a dalšími informacemi, které servery získávají, použity k profilování fyzických osob a k jejich identifikaci, např. nedochází k žádnému přihlašování uživatelů či zadávání osobních údajů (údaje uvedené v odeslaných formulářích nejsou s cookies spojené).

Další skupinu představují cookies třetích stran, které jsou řízeny třetími stranami a Skupina nemá přístup k jejich čtení ani je nemůže nijak ovládat.

Uživatelé mají možnost používání cookies odmítnout v nastavení svého webového prohlížeče. Je však možné, že v některých případech nebude možné bez používání cookies zobrazit webové stránky Skupiny správně.

Bližší informace k nastavení správy cookies v nejpoužívanějších prohlížečích můžete nalézt např. zde:
https://napoveda.seznam.cz/cz/email/o-internetovych-prohlizecich/o-prohlizecich/

(po rozkliknutí jednotlivých internetových prohlížečů)
http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html

V případě, že jednotlivá ustanovení této právní doložky nejsou v souladu, nebo pozbudou souladu s aktuálně platnými právními předpisy České republiky, neovlivňuje to platnost ostatních ustanovení této doložky.

Skupina si vyhrazuje právo kdykoliv měnit podmínky užívání svých internetových stránek. Změněnou verzi je poté oprávněna zveřejnit na svých internetových stránkách místo té stávající bez jakéhokoliv upozornění. Je povinností uživatele a jeho odpovědností, aby pravidelně sledoval znění této právní doložky.

tel.: +420 515 262 411
e-mail: info@pfnonwovens.cz
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23154
Zavřít okno