Všeobecné nákupní podmínky

1. Platnost a použití všeobecných nákupních podmínek (dále také jen jako „VNP“), uzavírání smluv

1.1 Základní ustanovení

Tyto VNP stanoví základní pravidla a podmínky, kterými se budou řídit veškeré smluvní vztahy mezi společnostmi Skupiny PFNonwovens se sídlem v České republice, a to

  • PFNonwovens Holding s.r.o., IČ: 04607341
  • PFNonwovens a.s., IČ: 06711537
  • PFNonwovens Czech s.r.o., IČ: 25478478
  • PFNonwovens International s.r.o., IČ: 29249708
  • PFN - GIC a.s., IČ: 06423078
  • PFN - NW a.s., IČ: 26961377
  • PFN - NS a.s., IČ: 27757951

zejména v postavení kupujících, odběratelů, objednatelů na straně jedné (každá společnost dále také jen jako „kupující“)a jejich smluvními a obchodními partnery zejména v postavení prodávajících, zhotovitelů, dodavatelů na straně druhé (dále také jen jako „dodavatel“).

1.2 Použití VNP

Tyto VNP tvoří nedílnou součást každé smlouvy uzavírané mezi kupujícím a dodavatelem (společně dále také jako „smluvní strany“), zejm. pak kupní smlouvy, smlouvy o dílo,rámcové smlouvy, smlouvy o poskytnutí služeb nebo smluv s obdobným předmětem plnění (dále jen „Smlouva“).

Uzavřením Smlouvy, např. potvrzením objednávky kupujícího, potvrzuje dodavatel, že souhlasí s ujednáním těchto VNP a je jimi v plném rozsahu vázán. Tyto VNP se nepoužijí jen v případě, pokud si to kupující a dodavatel výslovně písemně dohodnou. Použití jiných obchodních podmínek, vyjma INCOTERMS 2010, zejména všeobecných obchodních podmínek dodavatele, je tímto vyloučeno, pokud nejsou kupujícím výslovně písemně akceptovány.

Odchylná písemná ujednání smluvních stran ve Smlouvách od těchto VNP mají přednost před ustanoveními těchto VNP.

1.3 Objednávky kupujícího, nabídky dodavatele a jejich potvrzení, odchylky při přijetí objednávky

Momentem potvrzení objednávky kupujícího dodavatelem, popř. potvrzením nabídky dodavatele kupujícím, dochází k uzavření dílčí Smlouvy závazné pro obě smluvní strany. Potvrzení objednávky kupujícího ze strany dodavatele s jakoukoli, byť nepodstatnou, odchylkou, není potvrzením objednávky, ale novou nabídkou.

1.4 Forma uzavírání Smluv, elektronická dokumentace

Veškeré objednávky, nabídky a jejich potvrzení jsou závazné pouze tehdy, jsou–li učiněny písemnou formou, včetně e-mailu. Také veškeré změny a doplnění Smlouvy lze provádět pouze písemnou formou. Elektronické dokumenty, např. ve formátu .pdf, mají stejnou váhu a jsou závazné stejně jako písemné originály.

Ústní nebo telefonické objednávky, nabídky a jejich potvrzení či dohody, vyžadují následné potvrzení v písemné formě či elektronicky e-mailem.

2. Místo, způsob a termín dodání zboží / služeb

2.1 Místo dodání

Místo dodání zboží/provedení služeb bude pro každý jednotlivý případ mezi smluvními stranami sjednáno v dílčí Smlouvě. Není-li místo dodání mezi smluvními stranami ve Smlouvě sjednáno, je místem dodání a převzetí zboží / provedení služeb výrobní závod kupujícího s dodací paritou DDP výrobní závod kupujícího Znojmo, K Suchopádu 372/3, 669 04 (INCOTERMS 2010).

2.2 Termín dodání

Termíny dodání zboží/provedení služeb jsou pro každý jednotlivý případ mezi smluvními stranami sjednány v dílčích Smlouvách. Není-li mezi smluvními stranami ve Smlouvě sjednáno jinak, jsou termíny dodání tam sjednané závazné. Není-li ve Smlouvě termín dodání/provedení služeb výslovně uveden, má se za to, že zboží bude dodáno/služby provedeny bez zbytečného odkladu po uzavření dílčí Smlouvy.

Dodavatel je povinen okamžitě informovat kupujícího o veškerých zpožděních dodávky. V případě nedodržení termínu dodání je kupující vedle jiných právních nároků oprávněn požadovat dodávku zboží, náhradu škody vzniklé prodlením a smluvní pokutu; kupující je dále i oprávněn odstoupit od smlouvy, je-li prodlení dodavatele s dodáním zboží/provedení služeb delší než 5 dnů.

3. Kupní cena/cena za provedení služby a platební podmínky

3.1 Cena

Není-li uvedeno v dílčí Smlouvě jinak, je kupní cena za zboží/cena za provedení služby (dál jen „cena“) uvedená ve Smlouvě pevná (fixní) a maximálně přípustná bez možnosti jejího dalšího jednostranného zvyšování ze strany dodavatele. Změna ceny je možná pouze po předchozí písemné dohodě smluvních stran. Cena v sobě již zahrnuje veškeré náklady dodavatele spojené s dodáním zboží/provedením služeb, zejména, nikoliv však jen, ceny energií, surovin a materiálů, ceny práce i služeb, dopravy, příp. ubytování zaměstnanců zhotovitele, likvidace vzniklých odpadů, přesčasových hodin, příplatků za směny atd.

Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, cena již v sobě zahrnuje zákonnou sazbu DPH.

3.2 Platební podmínky

Kupní cena zboží bude dodavatelem vyúčtována kupujícímu teprve po řádném dodání zboží/provedení služeb, a to elektronickým daňovým dokladem (fakturou) se všemi náležitostmi dle příslušných právních předpisů dle bodu 3.3. VNP.

Splatnost faktury činí 60 dnů ode dne jejího doručení kupujícímu, není-li mezi smluvními stranami ve Smlouvě sjednáno jinak.

Kupující má právo pozastavit placení konkrétní faktury vztahující se k vadnému zboží/provedení služby do doby, dokud není vada odstraněna.

3.3 Elektronická fakturace

Smluvní strany se dohodly a souhlasí s použitím, vystavováním a přijímáním daňových účetních dokladů, zejm. faktur, v elektronické podobě zasílané e-mailem (dále jen "elektronické faktury") ve formátu PDF.

Kupující, jako příjemce daňových dokladů, prohlašuje, že jeho řádná e-mailová adresa pro přijímání elektronických faktur je: invoices@pfnonwovens.cz. V případě změny e-mailové adresy je kupující povinen dodavatele předem písemně (včetně e-mailu) informovat.

Elektronické faktury vystavené dodavatelem budou obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy. Dále musí být PDF soubor minimálně ve verzi 1.3, binárně kódovaný (nesmí být jako rastrový obrázek). Všechny použité fonty musí být vložené. V PDF souboru nesmí být použito zabezpečení a šifrování.

4. Kvalita, záruka a odpovědnost za vady

4.1 Kvalita

Dodavatel je povinen dodat zboží v provedení, množství a jakosti určené kupujícím a musí jej zabalit nebo opatřit pro přepravu takovým způsobem, aby nedošlo k jeho poškození. Zboží bude vyrobeno a dodáno tak, aby odpovídalo technickým specifikacím a požadavkům ze strany kupujícího, splňovalo potřebné parametry, bylo vhodné k použití pro svůj účel a aby negativně neovlivňovalo provoz kupujícího.

4.2 Záruka

Dodavatel poskytuje kupujícímu záruku na zboží/služby v délce 24 měsíců ode dne předání zboží/provedení služeb kupujícímu. Jsou-li součástí dodávky dodavatele stavební práce, činí záruční doba 60 měsíců ode dne převzetí dodávky ze strany kupujícího. Délka záručních dob dle tohoto bodu se neuplatní, poskytne-li dodavatel delší záruční dobu.

4.3 Odpovědnost za vady zboží/služby

Dodavatel odpovídá kupujícímu za vady zboží, které mělo zboží v okamžiku jeho dodání, byť se projeví až později, a za vady zboží, které se vyskytnou po dobu záruční doby. Zboží má vady i tehdy, když nemá deklarované vlastnosti, jakost či nevyhovuje požadavkům podle objednávky nebo dle jeho obvyklého účelu použití. Kupující je oprávněn oznámit dodavateli vadu zboží do 15 kalendářních dní poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, nejpozději po dobu trvání záruční doby, příp. po delší dobu, vyplývá-li to z právních předpisů. V případě vadného plnění dodavatele při poskytování služeb se tato ustanovení použijí obdobně.

4.4 Náklady na uplatnění práv kupujícího

Veškeré náklady kupujícího související s uplatněním práva z vadného plnění/záruky za jakost, včetně nákladů na přepravu ponese dodavatel.

4.5 Odstranění vady

Dodavatel je povinen vady odstranit ve lhůtě stanovené kupujícím a v případě, že taková neexistuje, bez zbytečného odkladu po nahlášení vady, nejpozději však do 15 dnů ode dne, kdy byl kupujícím na vady upozorněn. Neodstraní-li dodavatel vady ve lhůtě dle věty předchozí, je kupující oprávněn odstoupit od smlouvy zcela nebo z části a požadovat náhradu škody nebo odstranit vady vlastními prostředky případně nechat je odstranit třetí osobou, to vše na náklady a riziko dodavatele.

5. Práva a povinnosti smluvních stran

5.1 Soulad s předpisy a normami

Dodavatel se zavazuje postupovat při plnění svých závazků s potřebnou odbornou péčí, dodržovat právní a veškeré ostatními obecně závazné předpisy, technické předpisy a ČSN, jednat v souladu se zájmy a pokyny kupujícího a v součinnosti s kupujícím.

5.2 Bezpečnost při provádění služeb

Dodavatel se dále zavazuje, že po celou dobu prací v prostorách kupujícího bude dodržovat, krom ostatních povinností vyplývajících z právních předpisů, všechna bezpečnostní a hygienická opatření, interní předpisy kupujícího týkající se bezpečnosti práce, ochrany zdraví a majetku, se kterými byl, resp. bude seznámen. Při své činnosti dodavatel vždy dbá, aby omezil provoz kupujícího v nejmenší možné míře, a to vždy jen s předchozím souhlasem odpovědného zaměstnance kupujícího.

5.3 Dokumenty a jejich označování

 

Se zbožím musí být dodány všechny dokumenty a potvrzení vyžadované platnými právními předpisy, příp. i další dokumenty či potvrzení, které bude kupující v souladu se zvyklostmi svého obchodního odvětví rozumně požadovat.

Obsahuje-li objednávka kupujícího číslo objednávky kupujícího, je dodavatel povinen jej uvádět na veškerých dokumentech týkajících se dané objednávky kupujícího a/nebo související Smlouvy, zejména pak na daňových dokladech.

5.4 Pojištění

Dodavatel je povinen v případě provádění služeb u kupujícího udržovat po dobu výkonu pojištění své odpovědnosti za škodu včetně škody na zdraví, škody na majetku, ušlého zisku, následných škod a čistých finančních škod u bonitní pojišťovny, a to s horní hranicí pojistného plnění z jedné pojistné události nejméně 3 000 000,- Kč. Pojištění odpovědnosti za škodu dodavatel kdykoliv na výzvu kupujícímu prokáže předložením platné pojistné smlouvy nebo potvrzení pojistitele, v opačném případě je kupující oprávněn od smlouvy odstoupit s okamžitým účinkem.

6. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

6.1 Smluvní pokuta

V případě, že dodavatel poruší svou povinnost dodat zboží v termínu dodání či bude v prodlení s odstraněním vad zboží, zaplatí kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny zboží, kterého se prodlení týká, a to za každý započatý den prodlení. Nárok kupujícího na náhradu škody v plné výši tímto není dotčen.

6.2 Úroky z prodlení

Bude-li kupující v prodlení s platbou ceny nebo její části, uhradí dodavateli úroky z prodlení ve výši 0,01% z dlužné částky za každý den prodlení.

7. Odstoupení od Smlouvy

7.1 Odstoupení od smlouvy

Kupující je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení některé z povinností dodavatele vyplývající mu ze smlouvy, těchto VNP nebo příslušných právních předpisů. Za podstatné porušení Smlouvy se považuje např. prodlení dodavatele s dodáním zboží/provedení služeb delší než 5 dnů.

8. Ostatní a závěrečná ustanovení

8.1 Duševní vlastnictví

Zboží dodavatele nesmí být zatíženo žádným právem třetí osoby ani nesmí porušovat žádné právo duševního vlastnictví třetí osoby. V případě dodání předmětu duševního vlastnictví náleží kupujícímu časově a prostorově neomezené výlučné právo ke všem způsobům jeho použití, přičemž dodavatel současně odpovídá za nerušený výkon tohoto práva ze strany kupujícího.

8.2 Mlčenlivost

Dodavatel bude prováděním a/nebo při provádění služeb získávat informace týkající se obchodních aktivit, technických a finančních záležitostí kupujícího; veškeré takto dodavatelem získané informace se považují za důvěrné. Dodavatel se tímto zavazuje zachovat naprostou mlčenlivost o důvěrných informacích kupujícího a zabezpečovat jejich utajení, a to i po ukončení Smlouvy. Dodavatel dále nevyužije důvěrné informace k prospěchu svému či jiných osob.

8.3 Vyšší moc

Dojde-li ke zpoždění dodání zboží v důsledku okolností nezaviněných dodavatelem, resp. okolností mimo sféru vůle dodavatele, není dodavatel v prodlení s dodáním zboží, resp. se splněním smluvní povinnosti, přičemž doba dodání zboží dodavatelem se prodlužuje o dobu trvání příslušných okolností; v případě, že tyto okolnosti trvají po dobu delší než 14 dnů, je kupující oprávněn od smlouvy odstoupit.

8.4 Zásady zpracování a ochrana osobních údajů

Kupující zpracovává osobní údaje dle jeho Zásad zpracování a ochrany osobních údajů dostupných na: www.pfnonwovens.cz/zasady-zpracovani-a-ochrany-osobnich-udaju. Kupující uzavřením Smlouvy bere tyto zásady na vědomí.

8.5 Etický kodex pro dodavatele

Dodavatel kupujícího je povinen v průběhu spolupráce s kupujícím dodržovat a být v souladu s „Etickým kodexem pro dodavatele“ dostupným na webových stránkách kupujícího: http://www.pfnonwovens.cz/file/3031/Etický_kodex_pro_dodavatele.pdf

8.6 Rozhodné právo a řešení sporu

Veškeré právní vztahy vyplývající z těchto VNP nebo ze Smluv se řídí právem České republiky, s výjimkou kolizních norem mezinárodního práva soukromého, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to s výslovným vyloučením aplikace Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. Ustanovení § 1799-1800 občanského zákoníku týkající se smluv uzavíraných adhezním způsobem je tímto vyloučeno a dále se vylučuje použití ustanovení § 1764 občanského zákoníku a každá strana si nese riziko případné změny okolností, které se nedotknou jejích povinností podle Smlouvy.

Smluvní strany se zavazují, že se pokusí urovnat vzájemné spory, plynoucí ze Smluv a/nebo těchto VNP přátelsky/smírně. Nebude-li to možné, budou veškeré spory mezi smluvními stranami řešeny místně příslušnými soudy.

8.7 Salvátorská klauzule

Jsou-li nebo stanou-li se jednotlivá ustanovení těchto VNP nebo jednotlivých Smluv neplatná, neúčinná a/nebo nicotná, nemá to za následek neplatnost, neúčinnost a/nebo nicotnost celých VNP nebo jednotlivých Smluv. Smluvní strany se v takovém případě zavazují, že místo takových ustanovení sjednají takovou úpravu, která se hospodářsky co nejvíce přiblíží účelu, který sledovalo neplatné, neúčinné a/nebo nicotné ustanovení.

8.8 Postoupení a započtení

Pohledávky za kupujícím je dodavatel oprávněn převést nebo postoupit pouze po předchozím písemném souhlasu kupujícího. Jednostranné započtení pohledávek dodavatele proti pohledávkám kupujícího není přípustné bez předchozího písemného souhlasu kupujícího.

Kupující je oprávněn kdykoliv převést nebo postoupit veškeré, tj. i nesplatné, pohledávky za dodavatelem na jakoukoliv společnost ze Skupiny PFNonwovens, a to bez předchozího písemného souhlasu dodavatele. Aniž by byla dotčena jiná práva kupujícího, zejména práva na náhrady, může kupující započíst na jakékoliv platby splatné vůči dodavateli pohledávky nebo jiné nároky, které má.

8.9 Platnost a účinnost

Tyto VNP nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 1. 2020. Kupující je oprávněn k jednostranné změně těchto VNP. Aktuální znění těchto VNP je dostupné na internetových stránkách kupujícího na adrese www.pfnonwovens.cz/vnp.

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23154
tel.: +420 515 262 411
fax: +420 515 262 511
e-mail: info@pfnonwovens.cz
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 51762
Zavřít okno